Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Kódy pracovísk Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK UKOMF*
Knižničné a edičné centrum UKOMFKEC
Študovňa KEC UKOMFST
Knižničný sklad UKOMFFK
Dekanát UKOMFDE
Centrum nanotechnológií a pokročilých materiálov UKOMFCENAM
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky UKOMFKAGDM
Katedra aplikovanej informatiky UKOMFKAI
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky UKOMFKAMS
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie UKOMFKAFZM
Katedra experimentálnej fyziky UKOMFKEF
Katedra informatiky UKOMFKI
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky UKOMFKJFB
Katedra jazykovej prípravy UKOMFKJP
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky UKOMFKMANM
Katedra telesnej výchovy a športu UKOMFKTVS
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky UKOMFKTFDF
Katedra základov a vyučovania informatiky UKOMFKZVI
Schola ludus UKOMFSL
Výpočtové centrum UKOMFVC
Vývojové laboratórium UKOMFVL