Informačná gramotnosť

Súčasná spoločnosť kladie veľký dôraz na problematiku informačnej gramotnosti (IG) predovšetkým v oblasti získavania svojbytných a nadmieru aktuálnych kompetencií akademických pracovníkov a študentov. 

Zámer podporovať informačnú gramotnosť vychádza z riešenia výskumnej úlohy KEGA 133UK-4/2013 Mediálne a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, ktorá v spolupráci s Akademickou knižnicou UK formuluje rámec, v ktorom sa informačná gramotnosť vysvetľuje, propaguje a podporuje prostredníctvom: