Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

... zdroje priebežne aktualizujeme

Okrem licencovaných informačných zdrojov, ku ktorým je potrebný vzdialený prístup (inštrukcie možno získať na adrese: kniznicavili.uniba.sk) dávame do pozornosti aj nižšie uvedené voľne dostupné zdroje, ktoré producenti sprístupňujú v rámci otvoreného prístupu alebo ako pomoc pri situácii spôsobenej pandémiou COVID-19.

  • Česká digitálna matematická knižnica - portál vyvinutý a prevádzkovaný Matematickým ústavom AV ČR a ďalšími partnermi za účelom digitalizácie, uchovania a sprístupnenia najvýznamnejšej časti matematickej literatúry publikovanej na území ČR od 19. storočia po súčasnosť
  • Elportál - dostupné e-publikácie autorov Masarykovej univerzity v Brne
  • projekt Gutenberg - výsledok dobrovoľníckej digitalizácie ponúka viac ako 60.000 e-kníh
  • DOAB - adresár kníh s dostupnými úplnými textami (Directory of open access books)
  • DOAJ - adresár časopisov s dostupnými úplnými textami (otvorený prístup, Open Access)
  • GoogleBooks - služba spoločnosti Google poskytujúca prístup k vybraným častiam množstva oskenovaných dokumentov (s ohľadom na autorské a vydavateľské práva, niektoré časti digitalizovaných dokumentov nie sú prístupné)