Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck - Pokyny pre uchádzača

Zámer:

Integrácia hosťujúceho profesora do vybraného inštitútu alebo výskumného ústavu UI s cieľom zvýšiť jeho medzinárodnosť.

Cieľová skupina:

profesori alebo docenti (vysoko kvalifikovaní výskumní pracovníci, nastávajúci profesori) s pracovným štatútom na Univerzite Komenského v Bratislave (najlepšie tí, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite v Innsbrucku).

Dĺžka pobytu2 mesiace

Počet vybraných uchádzačov: 1

Realizácia pobytu: zimný alebo letný semester akademického roku
Oblasť spolupráce: môžete spolupracovať s kolegami z jednej zo 16tich fakúlt a 6 výskumných oblastí Univerzity Innsbruck

Pracovný jazyk: anglický alebo nemecký

Predpoklady (Podmienky účasti):

−         doktorát plus príslušné vedecké vedeckých úspechy (cez dizertačnú prácu / po PhD; habilitácia prípadne rovnaká kvalifikácia

−         kandidát je zamestnaný na Univerzite Komenského v Bratislave a dosiahol tu dokázateľné vynikajúce výsledky v priebehu pobytu odučiť verejné prednášky na Univerzite Innsbruck;

           sú požadované návrhy tém a musia byť odsúhlasené a koordinované prijímajúcou, hosťujúcou fakultou UI

-          úspešné výberové konanie na OMV RUK a IRO (konečné rozhodnutie o výbere kandidáta má Univerzita Innsbruck)

-          Univerzita Innsbruck má za cieľ zvýšiť percentá zastúpenia žien, preto rada špeciálne uvíta návrhy kvalifikovaných kandidátok)

Výučba: max. do 6 hodín týždenne za semester

Plat:      v závislosti od kvalifikácie (brutto € 5,175.50 EUR / mesiac, bez ďalších finančných prostriedkov na pokrytie cestovných nákladov, ubytovania a stravovania, pre pracovný pomer 40 hod./týždeň a vyučovacia úloha s vyučovacím úväzkom do maximálne 6 semestrálnych hodín

Pracovný priestor:
        -     katedra podľa výskumného zamerania

        -     výskumné povinnosti sa netýkajú fyzickej dochádzky na pracovisku a môžu sa vykonávať
              aj mimo univerzity
        -     v prípade zamestnania na plný úväzok sa však očakáva účasť na katedre s ohľadom na
               spoluprácu s kolegami min. 4 dni v týždni, aby sa zohľadnili potreby spolupracujúcich kolegov

PROCEDÚRA:
Pred výberovým konaním:

1.       kontaktujte akademického vedúceho (doc. prof., prof. alebo vedúceho katedry pracujúceho na plný úväzok, nie emeritného profesora) na univerzite v Innsbrucku a pošlite mu životopis, krátky popis výskumného projektu a informujte ich o tom, že v prípade úspešného výberového konania bude výskumný pobyt financovaný z univerzity v Innsbrucku v rámci partnerskej dohody.

2.     súčasne ho požiadajte o vyplnenie prihlášky v  nemeckom jazyku v anglickom jazyku , jej podpísanie na vyhradených miestach a zaslanie pani Dr. Barbare Tasser (zahr. odd. Uni Innsbruck)

3.       dohodnite sa s ním na obsahu a termíne vášho plánovaného výskumného pobytu v Innsbrucku

4.       vyplňte prihlášku v nemeckom jazyku v anglickom jazyku   (podľa pracovného jazyka) podpísanú uchádzačom a vedúcim katedry z vašej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zašlite ju počas výzvy na podávanie prihlášok na IRO UK, vrátane všetkých potrebných dokumentov elektr. poštou na adresu ivana.dzurikovarec.uniba.sk  a klasickou poštou: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám 6, 814 99, Bratislava

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKE:

·         Curriculum vitae (tab. forma)

·         akceptačný list od akademického nadriadeného na pozývajúcej fakulte vo výskumnej oblasti (s uvedením dátumu výskumného pobytu)

·         stanovisko, zdôvodnenie záujmu o pobyt/výskum iniciátora, uchádzača o miesto hosť. profersúry na UI

·         navrhovaná(é) téma(y) pre verejné prednášky (vrátane krátkeho popisu)

·         písomný súhlas dekana vysielajúcej fakulty UK s nomináciou uchádzača o tento typ pobytu

Po výberovom konaní:

1.       nomináciu zašle OMV RUK na Medzinárodné oddelenie Univerzity Innsbruck, k definitívnemu schváleniu uchádzača

2.       uchádzač si musí svojpomocne hľadať vhodné ubytovanie v Innsbrucku na celú dĺžku trvania  pobytu na UI

3.       cestovné poistenie (vrátane lekárskej starostlivosti, úrazov atď. po celú dobu pobytu) si musí uchádzač zabezpečiť sám, cestovné náklady, knihy a iný materiál rovnako

4.       platové podmienky je uchádzač povinný prekonzultovať s vedúcim katedry na domácej fakulte

5.       cestovný príkaz si uchádzač vybavuje na ekonomickom oddelení svojej domovskej fakulty

Kontaktná osoba za Univerzitu Komenského v Bratislave: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK (OMV RUK), tel: 02/9010 9234; email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk     
Zodpovedná osoba na Internationale Dienste University of Innsbruck: Dr. Barbara Tasser

Výzva na predkladanie prihlášok: jeden krát za kalendárny rok (cca február/marec)

Termín podávania prihlášok do: 4.4.2021 

Po výskumnom pobyte:
Do 30 dní po návrate, sa vyžaduje zaslať správu z pobytu (priebeh, zhodnotenie výsledkov pobytu) na OMV RUK, e-mailom na ivana.dzurikovarec.uniba.sk.