Súvisiace predpisy

Vnútorné predpisy UK súvisiace s medzinárodnými vzťahmi

Ak ste tu nenašli hľadaný vnútorný predpis UK, pozrite sa ešte na stránku Vecný register (vnútorných predpisov UK).

Vnútorný predpis UK č. 23/2008 Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK, platný a účinný od 18.11.2008

  Príloha č. 1 SK Zmluva o poskytnutí vysokoškolského štúdia (verzia DOC)

  Príloha č. 1 EN Contract of Provision of Program of Higher Education Study (verzia DOC)

  Príloha č. 2 SK Zmluva o zabezpečení rigorózneho konania (verzia DOC)

  Príloha č. 2 EN Contract of Rigorosum Procedure Arrangements (verzia DOC)

  Príloha č. 3 SK Zmluva o obchodnom zastúpení (verzia DOC)

  Príloha č. 3 EN Contract of Commercial Representation (verzia DOC)

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, platný a účinný od 01. 04. 2016

Zrušené opatrenie

Opatrenie rektora č. 20/2002 ktorým sa vykonáva čl. 57 ods. 5 ods. 1 písm. a), čl. 59 a čl. 60 Štatútu UK o príprave zmlúv zabezpečujúcich štúdium cudzincov a vydávajú vzorové zmluvy o poskytnutí vysokoškolského vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a o zabezpečení rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce pre cudzincov, platné a účinné od 1.12.2002, zrušené vnútorným predpisom UK č. 23/2008 Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK, platným a účinným od 18.11.2008

Zrušené opatrenie

Opatrenie rektora č. 27/2002 Pravidlá tvorby, rozdelenia a použitia finančných prostriedkov určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov, platné od 20.8.2002 a účinné od 1.9.2002

Opatrenie rektora č. 8/2002 Rokovací poriadok koordinačnej porady na prerokovanie ponuky zahraničných pobytov študentov a pracovníkov UK, platné a účinné od 13.6.2002