Združenie UTRECHT Network

Združenie Utrecht bolo založené na začiatku 80-tych rokov s cieľom podporiť študentské a učiteľské mobility v rámci programu Socrates/Erasmus (teraz LLP/Erasmus). Neskôr sa aktivity združenia rozšírili na spoluprácu so Stredo-americkými (MAUI) a Austrálskymi Univerzitami (AEN).

V dnešnej dobe je členom združenia 32 európskych univerzít z 28 krajín. V posledných  rokoch združenie prešlo výraznými organizačnými zmenami, boli prijaté zmeny Štatútu a Interných pravidiel, ktoré presnejšie formulujú úlohy združenia a spôsoby ich realizácie.

Vďaka širokej členskej a partnerskej základni a aktivitám zameraným na internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania, bohatej ponuke kvalitných študijných programov, úspešnému zavedeniu spoločných programov a ďalším aktivitám, dnes patrí k najvýznamnejším združeniam vysokých škôl v Európe.

Univerzita Komenského sa stala členom Združenia Utrecht v roku 2005, ako jediná univerzita zo SR.

Spolupráca v rámci Združenia Utrecht je predovšetkým zameraná na:

  • výmenu študentov
  • ponuku spoločných európskych  programov magisterského štúdia partnerom v Amerike, Austrálii a Ázii
  • učiteľské mobility
  • internacionalizáciu študijných programov
  • zavedenie spoločných programov a diplomov
  • organizáciu letných škôl

K významným formám spolupráce v rámci združenia tiež patria aktivity Účelových skupín (Task Forses) a Špeciálnych záujmových skupín (Special Interest Groups).

Špeciálna záujmová skupina sa zaoberá hľadaním nových možností a foriem spolupráce zodpovedajúcich cieľom združenia a po predložení konkrétneho plánu aktivít a odsúhlasení na Valnom zhromaždení, môže byť transformovaná v Účelovú Skupinu. 

Účelová Skupina predstavuje skupinu troch až šiestich ľudí spoločne pracujúcich na dosiahnutí konkrétnych úloh zakotvených v dokumente, ktorý Riadiaci Výbor predkladá na odobrenie Valnému Zhromaždeniu členov združenia. Prácu Účelovej Skupiny koordinuje predsedajúci, zodpovedný za určenie úloh, zvolávanie pravidelných stretnutí a podávanie správ o aktivitách na konci kalendárneho roka. Aktivity Účelovej Skupiny sú financované z rozpočtu združenia.  

Študentské a učiteľské výmeny medzi členskými univerzitami združenia prebiehajú hlavne v rámci LLP/Erasmus.