Výmena medzi UN a USA

Študentské pobyty na univerzitách v USA združených v MAUI

MAUI je združenie amerických univerzít, ktoré realizujú študentské mobility s členskými univerzitami v združení Utrecht. Pobyty sú možné na týchto amerických univerzitách:


Baylor University
Kansas State University
Missouri University of Science & Technology
Oklahoma State University
Southern Illinois University Carbondale
Texas State University-San Marcos
Texas Tech University
University of Kansas
University of Missouri-Kansas City
University of Missouri-St. Louis
University of Nebraska at Kearney
University of Nebraska at Lincoln
University of Nebraska at Omaha
University of Oklahoma


Podrobné informácie o univerzitách a linky na domovské stránky univerzít sa nachádzajú na stránke MAUI hore v sekcii MAUI Partners.


ELIGIBILITA
Ponuka jedno- a dvojsemestrálnych pobytov sa týka študentov denného štúdia 2.-5. ročníka všetkých fakúlt. Niektoré univerzity akceptujú len študentov bakalárskeho štúdia. Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisia od stavu vzájomných výmen medzi Utrecht Network a MAUI.


VÝDAVKY
Poplatok za štúdium na žiadnej z týchto univerzít študenti UK neplatia.
Všetky ostatné výdavky (doprava, ubytovanie, zdravotné poistenie, knihy a učebné pomôcky, strava, osobné výdavky) si študenti UK hradia sami.


PRIHLÁŠKY
Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV (výzvy sú zverejňované v aktuálnych ponukách OMV) na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. Druhé výberové kolo sa uskutoční na Rektoráte UK.
Deadline podania prihlášok je 9. 2. 2018.


Súčasti prihlášky:

  • žiadosť o štúdium na vybranej univerzite, v slovenčine
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • životopis, v angličtine, 5-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 5-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v slovenčine
  • kópia potvrdenia o jazykovej skúške TOEFL alebo IELTS (ak skúšku univerzita vyžaduje*)
  • samostatný hárok so zoznamom 3 univerzít, ktoré svojou ponukou uchádzačovi najviac vyhovujú (č. 1 – prvá preferencia, č. 2 – druhá preferencia, č. 3 – tretia preferencia) aj so zoznamom ponúkaných kurzov, o ktoré má uchádzač predbežne záujem, 5-krát

    *univerzity majú rozdielne požiadavky na znalosť anglického jazyka; v prípade, že uchádzač nepreukáže takú znalosť anglického jazyka, ktorú vyžadujú 3 ním vybrané preferované univerzity, jeho žiadosť nebude prijatá. Výsledky jazykovej skúšky TOEFL na úrovni 550 bodov a viac (alebo IELTS 6.0 a viac) môžu byť výhodou.


Do výberového konania budú prijaté iba kompletné prihlášky predložené fakultou.


AKCEPTÁCIA
O akceptácii uchádzačov rozhoduje výlučne prijímajúca univerzita. Úspešní uchádzači dostanú tlačivo oficiálnej prihlášky a akceptačný list, na základe ktorého si môžu vybaviť víza. Víza si vybavujú a financujú sami.
 

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI
Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.
Študenti sú vysielaní na jednosemestrálne alebo dvojsemestrálne pobyty.
 

SPRÁVA Z POBYTU
Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.