Študentské mobility

Na výročnom zasadnutí predstaviteľov členských univerzít UN v dňoch 17. – 20. apríla 2008 v Corku (Írsko) bola dohodnutá nová forma spolupráce v rámci tohto združenia – hlavným cieľom ktorej je ponúknuť študentom možnosť absolvovať výmenný pobyt na členskej univerzite za podmienky odpustenia študijných poplatkov.

Teraz môžu fakulty zároveň s výberovým konaním na Erasmus pobyty nominovať kandidátov aj na mobilitu v rámci UN. V prípade, ak Fakulta bude mať záujemcov o túto formu mobility, predloží na OMV RUK zoznam študentov v prioritnom poradí. Študenti, ktorí už absolvovali Erasmus pobyt, majú šancu ešte raz vycestovať na štúdium na jednu z členských univerzít UN za zvýhodnených podmienok, rovnakú šancu majú aj ostatní študenti druhého až piatého ročníka.

Keďže ide o novú formu spolupráce, počet miest na túto mobilitu nie je presne stanovený a bude spresnený ad hoc podľa záujmu o pobyt na konkrétnej univerzite. Zoznam uchádzačov by mal obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, aktuálny ročník, názov univerzity, fakultu, študijný odbor, predpokladanú dĺžku pobytu (semester zimný/letný alebo akademický rok).

Zoznam členských univerzít UN s odkazmi na príslušné webovske stránky je k dispozícii na www.utrecht-network.org. Zatiaľ jednoznačne potvrdili svoju ochotu spolupracovať v tejto oblasti Univerzity v Grazi, Bazileji, Coimbre, Lunde, Lipsku, Bologni a Ljubljani.

Termíny podávania prihlášok ostávajú tie isté, ako pri Erasmus pobytoch. Predpokladá sa, že partnerské univerzity budú požadovať aj podobné podklady. Dôležitou podmienkou tejto mobility je, že náklady spojené s vycestovaním a samotným pobytom si študent hradí sám, prijímajúca univerzita odpúšťa len študijný poplatok. Pred vycestovaním na pobyt študent predloží na OMV RUK doklad o zdravotnom poistení v cieľovej krajine a podpíše Čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné finančné krytie počas pobytu v zahraničí.

Jedná sa o výmenné pobyty na univerzitách zapojených do Erasmus Programu a odporúčanie / súhlas fakulty s absolvovaním takéhoto pobytu je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie. Prihlášku na tuto mobilitu  predkladá partnerskej univerzite zásadne a výlučne OMV RUK. Po absolvovaní pobytu študent podá stručnú správu o pobyte e-mailom na adresu: omv(at)rec.uniba.sk