Magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck: 1 semester

1 SEMESTER na UNI INNSBRUCK v AKAD. ROKU 2020/21!!!

Výzva na predkladanie prihlášok na magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck pre 2020 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená!

Deadline pre podávanie prihlášok je 10. 1. 2020!

1 magisterské štipendium na 1 semester (4 mesiace)

 - pre záujemcov so statusom študenta magisterského stupňa na UK v čase realizácie štipendia

 - pre všetky ponúkané programy

 - 600,- Eur/mesiac

 - minimálny počet získaných kreditov za dotovaný mesiac: 3 ECTS

Prihláška magisterské štipendium Uni Innsbruck
Formulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.

Súčasti prihlášky:
- výpis známok
- tabulárny životopis 
- kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia
- kópia pasu

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené mailom (v elektronickej podobe, konvertované do PDF formátu s možnosťou vyhľadávania) a klasickou poštou, zaslané na OMV RUK:  

Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, tel: 02/9010 9234; ivana.dzurikova@rec.uniba.sk  

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.