Magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck - 1 semester

1 SEMESTER NA UNIVERZITE INNSBRUCK V MAGISTERSKOM STUPNI ŠTÚDIA

Výzva na predkladanie prihlášok pre jednosemestrálne štipendium na magisterskom stupni štúdia na Univerzite Innsbruck pre akademický rok 2021/2022 bude otvorená v októbri 2020.

Deadline pre podávanie prihlášok býva každoročne spravidla 10. január.

1 magisterské štipendium na 1 semester (4 mesiace)

 - pre záujemcov so statusom študenta magisterského stupňa na UK v čase realizácie štipendia

 - pre všetky ponúkané programy

 - 600,- Eur/mesiac

 - minimálny počet získaných kreditov za dotovaný mesiac: 3 ECTS

Prihláška magisterské štipendium Uni Innsbruck
Formulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.

Súčasti prihlášky:
- výpis známok
- tabulárny životopis 
- kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia
- kópia pasu
- odporúčací list vedúceho katedry UK
- potvrdenie o zápise do akademického roka v magisterskom stupni štúdia 

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené mailom (v elektronickej podobe, konvertované do PDF formátu s možnosťou vyhľadávania) a klasickou poštou, zaslané na OMV RUK:  

Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, tel: 02/9010 9234; email: ivana.dzurikova@rec.uniba.sk  

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.