Doktorandský grant na Univerzite Viedeň - 1 mesiac

1 MESIAC NA UNIVERZITE VIEDEŇ V DOKTORANDSKOM STUPNI ŠTÚDIA UK

Univerzita Viedeň ponúka 2 jednomesačné granty pre mladých výskumných pracovníkov UK.

Výzva na predkladanie prihlášok pre akademický rok 2021/2022 bude otvorená v októbri 2020.

PONUKA:

Čo: 1 mesačný grant vo výške 1000, Eur / osoba

Pre: mladých výskumných pracovníkov

Pracovný status: PhD. kandidáti a postdoktorandi (do 7 rokov od ukončenia PhD.štúdia)

Oblasť výskumu: ľubovoľná

Počet vybraných uchádzačov: 2 + 2 náhradníci

Pracovný jazyk: anglický alebo nemecký

Obdobie realizácie výskumnej stáže: apríl až koniec novembra

Deadline pre odovzdanie prihlášok býva každoročne spravidla 18. januára.

PODMIENKY ÚČASTI:

 • záujemca si hľadá tútora
 • účastník sa zaväzuje, že počas trvania stáže býva vo Viedni
 • účastník prejde úspešne výberovým konaním RUK aj Uni Wien.

Výzvu zverejňuje OMV RUK 1x ročne.

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Viedeň.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Viedeň, ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.

PROCEDÚRA:

Pred výberovým konaním:

 1. Nadviazanie kontaktu priamo s potenciálnym vedeckým tútorom ešte pred podaním prihlášky: http://www.univie.ac.at/organisation; zaslaním životopisu, popisu plánovaného výskumu s informáciou, že po úspešnom výberovom konaní bude jeho pobyt financovaný Uni Viedeň na základe General Agreement
 2. Dohodnutie si obsahu, obdobia absolvovania stáže priamo s tútorom
 3. Vyplniť prihlášku a zaslať ju v období výzvy na podávanie prihlášok na OMV RUK spolu so všetkými náležitými dokumentmi a to mailom (ivana.dzurikova@rec.uniba.sk) a zároveň aj klasickou poštou

Po výberovom konaní:

 1. Po úspešnom výberovom konaní bude nominácia zaslaná na schválenie IRO Wien,ktorá sa definitívne k nominácii vyjadrí akceptačným listom
 2. Nahlásenie presného termínu absolvovania stáže na OMV RUK
 3. Grant bude vyplatený v budove Questur Uni Wien po zahájení pobytu    finanzwesen.univie.ac.at
 4. Zodpovedajúce ubytovanie si účastník hľadá a zabezpečuje svojpomocne. Univerzita Viedeň nedisponuje študentskými domovmi ani hosťovskými izbami
 5. Zdravotné poistenie, cestovné náklady, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky si študenti UK hradia sami
 6. V prípade rezignácie na grant z akýchkoľvek dôvodov je vybraný uchádzač povinný bezodkladne informovať OMV RUK

Po absolvovaní stáže:

zašle účastník súčasne krátku správu v anglickom alebo nemeckom jazyku:

 • na OMV RUK
 • na IRO WIEN 

DOKUMENTÁCIA K NOMINÁCII:

 • prihláška
 • štrukturovaný životopis s uvedením dátumu získania PhD.
 • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
 • stručný popis výskumného projektu a uvedenie dôvodu stáže vo Viedni vrátane bibliografie
 • odporúčajúci list katedry domovskej univerzity
 • akceptačný list od supervízora Uni Wien (vrátane uvedenia termínu stáže)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade záujmu, otázok, nejasností a zmien kontaktujte prosím Mgr. Ivanu Dzúrikovú, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, na 02/9010 9234 alebo mailom na ivana.dzurikovarec.uniba.sk