Spolupráca s Nemeckom pre študentov

Na základe bilaterálnej zmluvy medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Regensburg ponúka UK výmenný 8-dňový program s názvom TANDEM pre študentov UK všetkých odborov s výnimkou lekárskych.

Výmenný program sa uskutočňuje v spolupráci so Studia Academica Slovaca (SAS) FIF UK a EUROPEUM (Uni Regensburg) s podporou rektorátov oboch univerzít.

Jazyk: nemecký/anglický

Otvorenie výzvy na podávanie žiadostí sa uskutočňuje podľa dohovoru zúčastnených strán a výzva býva následne zverejňovaná spravidla v novembri.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/veda-research/tandem-regensburg-bratislava/

Kontaktná osoba za UK:
Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, tel: 02/9010 9234, email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk 

Kontaktné osoby za SAS na FIF UK:
Doc. Jana Pekarovičová; Mgr. Zuzana Hargašová