Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund SYLFF

HISTÓRIA SYLFF

SYLFF (vyslovuje sa ”sylf”) je Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, ktorý bol založený v roku 1987. V minulosti dostalo dotácie 1 milión USD od Nippon Foundation viac ako 60 univerzít a konzorcií v 40 krajinách. Tieto SYLFF inštitúcie používali úroky z dotácií na štipendiá pre študentov a doktorandov v oblasti spoločenských a humanitných vied na štúdium doma a v zahraničí. V posledných rokoch prišlo kvôli turbulenciám na akciových trhoch a kvôli nízkym úrokom k situácii, že úroky z dotácie nedokázali akumulovať čiastku, ktorá by zabezpečovala fungovanie štipendijného programu. Od roku 2015 platia zásadné zmeny v spravovaní fondu na UK. Dotácia bola vrátená Nippon Foundation a jej správca, Tokyo Foundation, Scholarship Division, sa stará o jej efektívne zhodnocovanie a garantuje poskytnutie sumy umožňujúcej pokračovanie programu na UK. 


PROGRAM SYLFF NA UK

Termín ”program SYLFF” sa používa na označenie tohto štipendijného programu.
Termín "inštitúcie SYLFF" sa používa na označenie univerzít alebo skupín inštitúcií, ktoré dostali dotáciu
Termín "štipendisti SYLFF" sa používa na označenie už takmer 7500 študentov a doktorandov, ktorí získali štipendium.

Študenti Univerzity Komenského v Bratislave využívajú štipendiá od roku 1995 a do roku 2020 ich využilo viac ako 75 študentov. Cieľom programu SYLFF na UK je vzdelávať doktorandov – budúcich lídrov s potenciálom zastávať v budúcnosti vedúcu úlohu v niektorej z uvedených oblastí:

 • medzinárodné vzťahy so zameraním na strednú Európu
 • manažment a administratíva pre verejný a súkromný sektor
 • rozvoj post-komunistických krajín strednej a východnej Európy

Tokyo Foundation každoročne zabezpečuje pre vybraných doktorandov štipendium vo výške, ktorá im umožní 5-mesačný pobyt v zahraničí. Štipendiá získa max. 5 doktorandov UK z vybraných fakúlt UK.


KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O ŠTIPENDIUM

O štipendiá na pokrytie 5-mesačného nepretržitého pobytu na zahraničnej univerzite podľa vlastného výberu sa môžu uchádzať doktorandi z týchto fakúlt UK:

 • Filozofická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta managementu
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Prednosť majú prihlášky interných doktorandov.

 

TERMÍNY A SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

Výzvu na prihlasovanie sa na doktorandské štipendiá SYLFF a magisterské štipendiá SYLFF pravidelne oznamuje OMV RUK na svojom webe a informuje aj referáty zahraničných stykov fakúlt. Žiadosti o štipendiá sa podávajú v letnom semestri akademického roka predchádzajúcom akademickému roku, v ktorom sa štipendiá udeľujú.

Žiadosti o štipendiá pre akademický rok 2020/2021 môžu uchádzači posielať poštou v obálke označenej písmenami SYLFF na adresu Univerzita Komenského v Bratislave, Oddelenie medziuniverzitných stykov RUK, Šafárikovo námestie 6, 81499 Bratislava. Uchádzači môžu obálku priniesť aj osobne na podateľňu RUK (prízemie, Šafárikovo námestie 6). Súčasne je potrebné prihlášku a všetky požadované dokumenty (okrem videa) poslať v elektronickej podobe v jednom súbore vo formáte PDF na e-mailovú adresu omv@rec.uniba.sk

Prihlášky pre akademický rok 2020/2021 treba doručiť do 4. 1. 2021.


POŽIADAVKY

Záujemcovia o doktorandské štipendium predkladajú:

 • 1 x prihlášku (údaj v riadku „Kontaktná osoba“ uchádzač vypíše, iba ak mu už je meno tejto osoby známe)
 • 1 x životopis v anglickom jazyku
 • 1 x motivačný list (max. 1/2 strany A4) v anglickom jazyku
 • 1 x projekt práce (max. 1 strana A4) v anglickom jazyku
 • 1 x cca minútové video, v ktorom uchádzač v anglickom jazyku stručne vysvetlí svoju motiváciu a priblíži tému práce, na ktorej by chcel pracovať. Video môže byť urobené webkamerou či mobilným telefónom a následne nahrané na niektorý bezplatný server (napr. uloz.to). Uchádzač pošle link na tento súbor v e-maili. Pri nahrávaní video treba dať pozor, aby bola zreteľná zvuková stopa.
 • odporúčanie školiteľa v anglickom jazyku
 • čestné vyhlásenie doktoranda, že sa neuchádza súčasne o iné štipendium (Erasmus+, SAIA, CEEPUS,...) v slovenskom jazyku


ÚSPEŠNÉ PRIHLÁŠKY

Komisia zložená zo zástupcov Vedenia UK a piatich fakúlt vyberie nominantov na  doktorandské štipendium. Nominácie budú následne poslané správcovi programu Tokyo Foundation, ktorý má pri udelení či neudelení štipendia rozhodujúce slovo. Úspešných žiadateľov bude priamo kontaktovať Tokyo Foundation a  podpíše s nimi v priebehu júla zmluvu, v ktorej sú vyšpecifikované práva a povinnosti oboch zmluvných strán.


PRIEBEŽNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY

Štipendisti SYLFF predkladajú UK stručnú správu na konci každého semestra. Štipendisti sú povinní pravidelne podávať správy o dosiahnutých výsledkoch či postupe v písaní prác, a to podľa operačného manuálu programu SYLFF


PROPAGÁCIA SYLFF A NADVÄZUJÚCE PROGRAMY

V záujme propagácie programu SYLFF každá diplomová práca, dizertácia alebo štúdia musí obsahovať informáciu, že vznikla s podporou štipendia SYLFF.


ĎALŠIE INFORMÁCIE

 1. Sylff Project Grant
  The Sylff Project Grant (SPG) je zameraný na podporu štipendistov, ktorí majú záujem na riešení problémov súčasnej spoločnosti formou inovatívnych, priekopníckych sociálnych projektov. SPG podporuje širokospektrálne projekty s reálnym vplyvom na spoločnosť, ktoré budú udržateľné, rozvíjateľné a časom rozšíriteľné. Pre každý projekt môže byť pridelených až do 100.000.- USD. Bližšie informácie a výzva na predkladanie projektov: https://www.sylff.org/support_programs/project_grant/ 
 2. Local Association Networking Support
  Local Association Networking Support (LANS) podporuje organizovanie stretnutí a ďalších aktivít lokálnych Sylff združení a ďalších absolventských skupín. Skupiny piatich alebo viacerých štipendistov Sylff  alebo absolventov z rovnakej inštitúcie môžu žiadať o grant do výšky 5000.- USD na jedno stretnutie, grant slúži na pokrytie cestovných nákladov zúčastnených štipendistov. Bližšie informácie a výzva na predkladanie projektov:  https://www.sylff.org/support_programs/lans/

The Tokyo Foundation - www.tokyofoundation.org/en

Informácie o nadväzujúcich programoch SYLFF: www.tokyofoundation.org/sylff/support_programs/sra

www.tokyofoundation.org/sylff/support_programs/sli

 

KONTAKTNÉ OSOBY NA UK

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (predseda Komisie pre program SYLFF na UK)
prorektor UK 
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX. 440
814 99 Bratislava
telefón: +421 2 9010 9227

Mgr. Magdaléna Belková (administrátorka štipendií)
vedúca OMS RUK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX. 440
814 99 Bratislava
telefón: +421 2 9010 9443
omv@rec.uniba.sk

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">+421 2 9010 9443</article></output>

<output>+421 2 9010 9443</output>