Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund SYLFF !!! VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK OTVORENÁ !!!

HISTÓRIA SYLFF

SYLFF (vyslovuje sa ”sylf”) je Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, ktorý bol založený v roku 1987. V minulosti dostalo dotácie 1 milión USD od Nippon Foundation viac ako 60 univerzít a konzorcií v 40 krajinách. Tieto SYLFF inštitúcie používali úroky z dotácií na štipendiá pre perspektívnych študentov a doktorandov v oblasti spoločenských a humanitných vied na štúdium doma a v zahraničí. V posledných rokoch prišlo kvôli turbulenciám na akciových trhoch a kvôli nízkym úrokom k situácii, že úroky z dotácie nedokázali akumulovať čiastku, ktorá by zabezpečovala fungovanie štipendijného programu. V roku 2015 preto prišlo k zásadným zmenám v spravovaní fondu na UK, kedy bola dotácia vrátená Nippon Foundation a jej správca, Tokyo Foundation, Scholarship Division, sa stará o jej efektívne zhodnocovanie a garantuje poskytnutie sumy umožňujúcej pokračovanie programu na UK. 


PROGRAM SYLFF NA UK

Termín ”program SYLFF” sa používa na označenie tohto štipendijného programu.
Termín "inštitúcie SYLFF" sa používa na označenie univerzít alebo skupín inštitúcií, ktoré dostali dotáciu
Termín "štipendisti SYLFF" sa používa na označenie už takmer 7500 študentov a doktorandov, ktorí získali štipendium.

Študenti Univerzity Komenského v Bratislave využívajú štipendiá od roku 1995 a do roku 2016 ich využilo viac ako 60 študentov. Cieľom programu SYLFF na UK je vzdelávať študentov a doktorandov – potenciálnych budúcich vedúcich pracovníkov v oblasti medzinárodných vzťahov, verejného života, ako aj sukromného podnikania v nasledujúcich študijných odboroch:

 • medzinárodné vzťahy so zameraním na strednú Európu
 • manažment and administratíva pre verejný a súkromný sektor
 • rozvoj post-komunistických krajín strednej a východnej Európy

Tokyo Foundation každoročne zabezpečuje pre vybraných študentov UK sumu, ktorá im umožní využívať štipendiá buď na pobyt v zahraničí (štipendiá pre 3 - 4 doktorandov), alebo ako finančnú podporu (štipendium pre 3 študentov magisterského štúdia) počas posledných dvoch semestrov štúdia na UK


KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O ŠTIPENDIUM

O 3 až 4 štipendiá na pokrytie päťmesačného pobytu na zahraničnej univerzite podľa vlastného výberu sa môžu uchádzať doktorandi.

O 3 štipendiá vo výške výške 100,- USD mesačne počas posledných dvoch semestrov štúdia (spolu je teda každé štipendium vo výške 10 mesiacov x 100 USD = 1000 USD) sa môžu uchádzať študenti magisterského štúdia a štipendiá nie je možné využiť na úhradu nákladov na študijný pobyt v zahraničí.

O štipendiá SYLFF sa môžu uchádzať doktorandi a vynikajúci študenti (predposledného ročníka magisterského štúdia) z

 • Filozofickej fakulty UK
 • Právnickej fakulty UK
 • Pedagogickej fakulty UK
 • Fakulty managementu UK
 • Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Študenti musia byť zapísaní na dennú formu štúdia.


TERMÍNY

Termíny konkurzov na doktorandské štipendiá SYLFF a magisterské štipendiá SYLFF pravidelne oznamuje OMV RUK na svojom webe a informuje aj referáty zahraničných stykov fakúlt. Žiadosti o štipendiá sa podávajú v letnom semestri akademického roka predchádzajúcom akademickému roku, v ktorom sa štipendiá udeľujú. Žiadosti o štipendiá pre akademický rok 2018/2019 môžu študenti podávať cez podateľňu RUK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava v obálke označenej písmenami SYLFF, adresátom je Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava. Súčasne je potrebné prihlášku a všetky požadované dokumenty poslať v elektronickej podobe (PDF) na e-mailovú adresu omv@rec.uniba.sk

Konečný termín pre podávanie prihlášok pre akademický rok 2018/2019 je do 30. apríla 2018.


POŽIADAVKY

Záujemcovia o doktorandské štipendium predkladajú:

 • 1x prihlášku
 • 1x životopis
 • 1x motivačný list (max. 1/2 strany A4) v anglickom jazyku
 • 1x projekt práce (max. 1 strana A4) v anglickom jazyku
 • odporúčanie školiteľa v anglickom jazyku
 • čestné vyhlásenie doktoranda, že sa neuchádza súčasne o iné štipendium (Socrates/Erasmus, SAIA, CEEPUS,...) v slovenskom jazyku
 • súhlas so spracúvaním údajov

Záujemcovia o magisterské štipendium predkladajú:

 • 1x prihlášku
 • 1x životopis
 • 1x motivačný list (max. 1/2 strany A4)
 • 1x projekt diplomovej práce (max. 1 strana A4) v anglickom jazyku
 • odporúčanie školiteľa v anglickom jazyku
 • čestné vyhlásenie študenta, že sa neuchádza súčasne o iné štipendium (Socrates/Erasmus, SAIA, CEEPUS,...)
 • súhlas so spracúvaním údajov


ÚSPEŠNÉ PRIHLÁŠKY

Komisia zložená zo zástupcov Vedenia UK a piatich fakúlt vyberie 3 až 4 žiadateľov o doktorandské štipendium a 3 žiadateľov o magisterské štipendium. Nominácie vybraných uchádzačov budú následne poslané správcovi programu Tokyo Foundation, ktorý má pri udelení či neudelení štipendia rozhodujúce slovo. Úspešných žiadateľov bude priamo kontaktovať Tokyo Foundation a  podpíše s nimi zmluvu, v ktorej sú vyšpecifikované práva a povinnosti oboch zmluvných strán.


PRIEBEŽNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY

Štipendisti SYLFF predkladajú UK stručnú správu na konci každého semestra. Štipendisti sú povinní pravidelne podávať správy o dosiahnutých výsledkoch či postupe v písaní prác, a to podľa operačného manuálu programu SYLFF


PROPAGÁCIA SYLFF A NADVÄZUJÚCE PROGRAMY

V záujme propagácie programu SYLFF každá diplomová práca, dizertácia alebo štúdia musí obsahovať informáciu, že vznikla s podporou štipendia SYLFF.


ĎALŠIE INFORMÁCIE

 1. Sylff Project Grant
  The Sylff Project Grant (SPG) je zameraný na podporu štipendistov, ktorí majú záujem na riešení problémov súčasnej spoločnosti formou inovatívnych, priekopníckych sociálnych projektov. SPG podporuje širokospektrálne projekty s reálnym vplyvom na spoločnosť, ktoré budú udržateľné, rozvíjateľné a časom rozšíriteľné. Pre každý projekt môže byť pridelených až do 100000 USD. Bližšie informácie a výzva na predkladanie projektov: https://www.sylff.org/support_programs/project_grant/ 
 2. Local Association Networking Support
  Local Association Networking Support (LANS) podporuje organizovanie stretnutí a ďalších aktivít lokálnych Sylff združení a ďalších absolventských skupín. Skupiny piatich alebo viacerých štipendistov Sylff  alebo absolventov z rovnakej inštitúcie môžu žiadať o grant do výšky 5000 USD na jedno stretnutie, grant slúži na pokrytie cestovných nákladov zúčastnených štipendistov. Bližšie informácie a výzva na predkladanie projektov:  https://www.sylff.org/support_programs/lans/

The Tokyo Foundation - www.tokyofoundation.org/en

Informácie o nadväzujúcich programoch SYLFF: www.tokyofoundation.org/sylff/support_programs/sra

www.tokyofoundation.org/sylff/support_programs/sli

KONTAKTNÉ OSOBY NA UK

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (predseda Komisie pre program SYLFF na UK)
prorektorka UK 
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX. 440
814 99 Bratislava
telefón: 02/59 244 227

Mgr. Magdaléna Belková (administrátorka štipendií)
vedúca OMV RUK
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava
omvrec.uniba.sk
telefón: 02/59 244 443