USA

Študentské pobyty na univerzitách v USA

Jednosemestrálne pobyty pre študentov denného štúdia je možné na 

Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisia od stavu vzájomných výmen medzi UK a predmetnou univerzitou, a každoročne sa dohovárajú so zahraničným partnerom ad hoc (UK totiž tradične prijíma menej študentov ako vysiela).

Slippery Rock University

ELIGIBILITA

Ponuka sa týka študentov 2. ročníka všetkých fakúlt.
Študenti UK môžu na SRU študovať na týchto fakultách:

College of Business, Information, and Social Sciences
College of Health, Environment, and Science
College of Humanities, Fine and Performing Arts
College of Education

Študent by si mal pred podaním žiadosti na svojej fakulte overiť, či SRU ponúka kurzy denného štúdia v oblasti, ktorú študuje, a to na stránke: www.sru.edu/academics/Pages/majorsandminors.aspx

VÝDAVKY

Poplatok za štúdium na žiadnej z týchto univerzít študenti UK neplatia.
Zdravotné poistenie, cestovné náklady, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky si študenti UK hradia sami.
Prijímajúca univerzita poskytuje bezplatné ubytovanie a stravu. Jeden semester študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Na pobyty nie sú poskytované dodatočné granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+.

PRIHLÁŠKY

Výzva otvorená pre Slippery Rock University do 4. 3. 2020!

Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. OMV vo výzve špecifikuje konkrétne univerzity a počty prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok. Druhé výberové kolo je na Rektoráte UK.

  • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine
  • životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty, súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v angličtine, 1 originál a 2 kópie
  • potvrdenie o jazykovej skúške TOEFL (500/CBT 173/iBT 61 bodov) alebo IELTS (6.0 a viac)

AKCEPTÁCIA

Úspešným uchádzačom zašle zahraničný partner akceptačný list, na základe ktorého si uchádzač môže vybaviť víza. Víza si študent vybavuje a financuje sám.

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI

Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.
Študenti sú vysielaní na jednosemestrálne pobyty, spravidla v zimnom semestri. Súhlas s predĺžením pobytu sa neudeľuje.

SPRÁVA Z POBYTU

Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.