Japonsko

Študentské pobyty na univerzitách v Japonsku

Jednosemestrálne pobyty pre študentov 2. - 5. ročníka denného štúdia sú možné na týchto univerzitách:

Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisia od stavu vzájomných výmen medzi UK a predmetnou univerzitou, a každoročne sa dohovárajú so zahraničným partnerom ad hoc (UK totiž tradične prijíma menej študentov ako vysiela).

ELIGIBILITA

Ponuka sa týka študentov 2.-5. ročníka.

 

VÝDAVKY

Poplatok za štúdium na žiadnej z týchto univerzít študenti UK neplatia.
Zdravotné poistenie, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky, pobytové náklady si študenti UK hradia sami.

PRIHLÁŠKY

Výzva otvorená do 9. 2. 2018!

Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. OMV vo výzve špecifikuje konkrétne univerzity a počty prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok. Druhé výberové kolo je na Rektoráte UK.
Náležitosti prihlášky:

AKCEPTÁCIA

Úspešným uchádzačom zašle zahraničný partner tlačivo oficiálnej prihlášky a akceptačný list, na základe ktorého si uchádzač môže vybaviť víza. Víza si študent vybavuje a financuje sám.

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI

Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.

SPRÁVA Z POBYTU

Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.