Univerzita Viedeň: 1 mesačný grant

VÝZVA !!! 1 MESIAC NA UNIVERZITE VIEDEŇ 2021- pre doktorandov a postdoktorandov UK (do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia)

Univerzita Viedeň ponúka 2 jednomesačné granty pre mladých výskumníkov UK

PONUKA:

Čo: 1 mesačný grant vo výške 1000, Eur / osoba

Pre: mladých výskumných pracovníkov

Pracovný status: PhD. kandidáti a postdoktorandi (do 7 rokov od ukončenia PhD.štúdia)

Oblasť výskumu: ľubovoľná

Počet vybraných uchádzačov: 2 + 2 náhradníci

Pracovný jazyk: anglický alebo nemecký

Obdobie hľadanie budúceho tútora na Univerzite Viedeň: od 15. 4. 2021

Obdobie realizácie výskumnej stáže: september až december 2021

Deadline pre odovzdanie prihlášok: 7. 6. 2021

PODMIENKY ÚČASTI:

 • záujemca si hľadá tútora(od 15.4.2021)
 • účastník sa zaväzuje, že počas trvania stáže býva vo Viedni
 • účastník prejde úspešne výberovým konaním RUK aj Uni Wien.

Výzvu zverejňuje OMV RUK 1x ročne.

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Viedeň.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Viedeň, ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.

PROCEDÚRA:

Pred výberovým konaním:

 1. Nadviazanie kontaktu priamo s potenciálnym vedeckým tútorom ešte pred podaním prihlášky: http://www.univie.ac.at/organisation; zaslaním životopisu, popisu plánovaného výskumu s informáciou, že po úspešnom výberovom konaní bude jeho pobyt financovaný Uni Viedeň na základe General Agreemen. Akademický tútor musí mať trvalý plný pracovný pomer na Univerzite Viedeň, ideálne vedúci pracoviska, nie emeritný profesor.
 2. Dohodnutie si obsahu, obdobia absolvovania stáže priamo s tútorom
 3. Vyplniť prihlášku a zaslať ju v období výzvy na podávanie prihlášok na OMV RUK spolu so všetkými náležitými a podpísanými dokumentmi a to e-mailom (farebný scan a PDF formát) na:  ivana.dzurikova@rec.uniba.sk) a zároveň aj klasickou poštou (v čase COVID-pandémie sa nevyžaduje)

Po výberovom konaní:

 1. Po úspešnom výberovom konaní bude nominácia zaslaná na schválenie IRO Wien,ktorá sa definitívne k nominácii vyjadrí akceptačným listom
 2. Nahlásenie presného termínu absolvovania stáže na OMV RUK
 3. Grant bude vyplatený v budove Questur Uni Wien po zahájení pobytu    http://finanzwesen.univie.ac.at/
 4. Zodpovedajúce ubytovanie si účastník hľadá a zabezpečuje svojpomocne. Univerzita Viedeň nedisponuje študentskými domovmi ani hosťovskými izbami
 5. Zdravotné poistenie, cestovné náklady, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky si študenti UK hradia sami
 6. V prípade rezignácie na grant z akýchkoľvek dôvodov je vybraný uchádzač povinný bezodkladne informovať OMV RUK

Po absolvovaní stáže:

zašle účastník súčasne krátku správu v anglickom alebo nemeckom jazyku:

 • na OMV RUK
 • na IRO WIEN 

DOKUMENTÁCIA K NOMINÁCII:

 • prihláška
 • štrukturovaný životopis s uvedením dátumu získania PhD.
 • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
 • stručný popis výskumného projektu a uvedenie dôvodu stáže vo Viedni vrátane bibliografie
 • odporúčajúci list katedry domovskej univerzity
 • akceptačný list od supervízora Uni Wien (vrátane uvedenia termínu stáže)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade záujmu, otázok, nejasností a zmien kontaktujte prosím Mgr. Ivanu Dzúrikovú, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, na 02/9010 9234 alebo mailom na ivana.dzurikovarec.uniba.sk