Univerzita Viedeň: 1 mesačný grant

Univerzita Viedeň ponúka 2 jednomesačné granty pre mladých výskumných pracovníkov UK.

Výzva býva zverejnená 1x ročne. Jej otvorenie sledujte tu.

PONUKA: 

Čo: 1 mesačný grant vo výške 1000, Eur / osoba

Pre: mladých výskumných pracovníkov

Pracovný status: PhD. kandidáti a postdoktorandi UK (do 7 rokov od ukončenia PhD.štúdia)

Oblasť výskumu: ľubovoľná (okrem medicíny*)

Počet vybraných uchádzačov: 2 + 2 náhradníci

Pracovný jazyk: anglický alebo nemecký

Obdobie realizácie výskumnej stáže: apríl až koniec novembra 2020

Deadline pre odovzdanie prihlášok je 17. 1. 2020

PODMIENKY ÚČASTI:

 • záujemca si hľadá tútora
 • účastník sa zaväzuje, že počas trvania stáže býva vo Viedni
 • účastník prejde úspešne výberovým konaním RUK aj Uni Wien.

Výzvu zverejňuje OMV RUK 1x ročne.

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Viedeň.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Viedeň, ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.

PROCEDÚRA:

Pred výberovým konaním:

 1. Nadviazanie kontaktu priamo s potenciálnym vedeckým tútorom ešte pred podaním prihlášky: http://www.univie.ac.at/organisation; zaslaním životopisu, popisu plánovaného výskumu s informáciou, že po úspešnom výberovom konaní bude jeho pobyt financovaný Uni Viedeň na základe General Agreement
 2. Tútor: titul profesor (ak nemá titul profesor, musí byť aspoň vedúci katedry/ pracoviska), pracujúci na plný úväzok, nie emeritný profesor
 3. Dohodnutie si obsahu, obdobia absolvovania stáže priamo s tútorom
 4. Vyplniť prihlášku a zaslať ju v období výzvy na podávanie prihlášok na OMV RUK spolu so všetkými náležitými dokumentmi a to mailom (ivana.dzurikova@rec.uniba.sk) a zároveň aj klasickou poštou

Po výberovom konaní:

 1. Po úspešnom výberovom konaní bude nominácia zaslaná na schválenie IRO Wien,ktorá sa definitívne k nominácii vyjadrí akceptačným listom
 2. Nahlásenie presného termínu absolvovania stáže na OMV RUK
 3. Grant bude vyplatený v budove Questur Uni Wien po zahájení pobytu    http://finanzwesen.univie.ac.at/
 4. Zodpovedajúce ubytovanie si účastník hľadá a zabezpečuje svojpomocne. Univerzita Viedeň nedisponuje študentskými domovmi ani hosťovskými izbami
 5. Zdravotné poistenie, cestovné náklady, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky si študenti UK hradia sami
 6. V prípade rezignácie na grant z akýchkoľvek dôvodov je vybraný uchádzač povinný bezodkladne informovať OMV RUK

Po absolvovaní stáže:

zašle účastník súčasne krátku správu v anglickom alebo nemeckom jazyku:

 • na OMV RUK
 • na IRO WIEN 

DOKUMENTÁCIA K NOMINÁCII:

 • prihláška
 • štrukturovaný životopis s uvedením dátumu získania PhD.
 • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
 • stručný popis výskumného projektu a uvedenie dôvodu stáže vo Viedni vrátane bibliografie
 • odporúčajúci list katedry domovskej univerzity
 • akceptačný list od supervízora Uni Wien (vrátane uvedenia termínu stáže)
 • dokumentáciu k prihláške zaslať v elektronicky (konvert. do PDF (s možnosťou vyhľadávania) a podpísané originály na OMV RUK. (Mgr. Dzúriková) do 17. 1. 2020.

  Kontakt Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, ivana.dzurikovarec.uniba.sk; 02/9010 9234