Pravidlá uzatvárania zmlúv

Uzatváranie zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave má podpísaných 53 zmlúv o spolupráci s partnerskými univerzitami.

Cieľom zmlúv je vytvoriť rámec pre realizáciu:

 • mobilít pracovníkov
 • mobilít študentov
 • organizovanie spoločných vedeckých podujatí (konferencií, seminárov, workshopov...)
 • vydávanie spoločných publikácií
 • vytváranie spoločných študijných programov a pod.


Podmienky uzatvorenia univerzitnej bilaterálnej zmluvy
Každá univerzitná bilaterálna zmluva je podpísaná štatutárom. Podnet na podpísanie zmluvy môže predložiť ktorákoľvek fakulta (dekan) s tým, že musia byť splnené nasledovné náležitosti:

 • návrh fakulty je podporený ďalšími (minimálne dvoma) fakultami UK písomnou formou so zdôvodnením
 • zainteresované pracoviská musia doložiť existujúcu, minimálne 2 roky trvajúcu spoluprácu
 • súčasťou návrhu je informácia o zahraničnej univerzite, ktorá je navrhovaným partnerom


Vedenie UK môže urobiť výnimku z uvedeného postupu v nasledovných prípadoch:

 • z vážnych geograficko-politických dôvodov, najmä ak ide o akt pomoci rozvoja vysokoškolského vzdelávania a presadzovanie demokracie
 • UK dostane ponuku na spoluprácu, ktorá je v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja UK a je pre viaceré pracoviská UK jednoznačným prínosom.

Okrem univerzitných bilaterálnych zmlúv majú pracoviská možnosť spolupráce v rámci fakultných zmlúv. Sú to zmluvy, ktoré uzatvára fakulta so zahraničným pracoviskom s tým, že za obsahovú, finančnú a realizačnú sféru plne sama zodpovedá.

Náležitosti:

 • zmluva musí mať predpísanú formu (v súlade s usmernením rektora zo dňa 28. 8. 2003 č. 2453/2003), podľa vzoru
 • podpísaná musí byť aj štatutárom (ináč je neplatná) - kópia zmluvy musí byť doručená po podpise oboma zmluvnými stranami na OMV RUK
 • musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv
 • aktivity vyplývajúce zo zmluvy sú súčasťou správ o činnosti predkladaných fakultou
 • podpísané musia byť v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku, na partnerovi je rozhodnutie, či chce mať zmluvu vo svojom národnom jazyku

Splnenie jazykových požiadaviek je záležitosťou fakulty a zodpovedá zaužívanému štandardu na UK.
Zmluvy fakulta predkladá na podpis prostredníctvom OMV RUK, ktoré archivuje 1 kópiu.