Výška grantu

Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha zdaneniu. Maximálnu výšku grantu stanovuje Európska komisia, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku.

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu.

V akademickom roku 2020/2021 sa grant na UK vypláca v dvoch splátkach: 90 % pred pobytom a 10 % po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom. 

Príklad: Študent ide na štúdium do Litvy na 3 mesiace a 15 dní, spolu je to 105 dní (3x30 = 90 dní +15 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do druhej skupiny, grant na mesiac je 470 eur, 470 eur/30dní x 105dní = 1 645 eur (zaokrúhľuje sa na celé euro). Pred pobytom dostane študent 90 % z celkovej sumy, tj. 1 481 eur a po pobyte zvyšných 10 % 164 eur.

ZÁKLADNÉ GRANTY

skupina krajiny akademický rok 2020/2021
1 Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo 520 € / mesiac
2 Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko 520 € / mesiac
3 Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko, Srbsko 470 € / mesiac

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

V akademickom roku 2020/2021 budú mať študenti poberajúci sociálne štipendiá nárok na zvýšenie základného grantu o 200 € na mesiac. Dokladom na vyplatenie je kópia Rozhodnutia o poberaní sociálneho štipendia z aktuálneho akademického roka, ktorú stačí zaslať mailom.

GRANT PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

Študenti so špeciálnymi potrebami môžu získať okrem základného grantu aj dodatočný  grant od Národnej agentúry Erasmus+. Prihlášky je potrebné zaslať na OPE RUK do 7. septembra 2020 (pre mobilitu v akademickom roku 2020/2021). Následne OPE odošle sumárnu prihlášku za UK Národnej agentúre, ktorá o navýšení grantu rozhodne. Pridelený dodatočný grant  podlieha vyúčtovaniu – t.j. po skončení mobility musí študent vydokladovať celkovú výšku reálnych nákladov počas študijného pobytu.

Prihlášku a viac informácii nájdete v časti Mobilita osôb so špeciálnymi potrebami.

NULOVÝ GRANT

Nulový grant je možné poskytnúť študentovi, ktorý nepožaduje žiadnu finančnú podporu. V takomto prípade študent získava status Erasmus+ študenta a má rovnaké študijné povinnosti ako študenti s prideleným grantom.