Trvanie stáže

Všeobecne je platný rozsah stáže minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.).

PREDĹŽENIE STÁŽE

Stáž musí byť kontinuálne prepojená - t.j., že študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred uplynutím lehoty pôvodne schválenej stáže a v prípade súhlasného stanoviska UK musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

Študent predkladá:

Žiadosti sa predkladajú na OPE v písomnej podobe.

V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, podpíše dodatok k zmluve bez poskytnutia finančnej podpory, t.j. s nulovým grantom. Finančnú podporu OMV RUK Erasmus+ rozdelí žiadateľom o predĺženie stáže len v prípade, ak disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami.