Jazyková príprava

Pre úspešné zvládnutie stáže v zahraničí je podstatná jazyková pripravenosť. Je individuálnou záležitosťou študenta, akým spôsobom požadované jazykové zručnosti získal.
UK neposkytuje osobitné jazykové kurzy zamerané na prípravu Erasmus out-going študentov na odbornú stáž.
UK preveruje jazykovú pripravenosť uchádzačov o stáž v rámci programu Erasmus na výberovom konaní, realizovanom jednotlivými fakultami. Fakulty sú pri hodnotení jazykovej úrovne uchádzačov povinné rešpektovať znenie Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 319/2008 Z.z. a jej prílohy, ktorá uvádza hodnotu jednotlivých úrovní jazykovej prípravy.

Jazyková podpora v programe Erasmus+
online linguistic support

Študenti, ktorí budú v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2021/2022 študovať na hostiteľskej inštitúcii v jazykoch: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, portugalčina, poľština, čeština, švédčina, dánčina, bulharčina, fínština, chorváčtina, maďarčina, gálština, maltčina, estónčina, írska galština, litovčina, slovinčina, švédčina rumunčina alebo gréčtina sú povinní absolvovať on-line testovanie jazykových schopností pred a po ukončení mobility.

Študenti sú povinní absolvovať testovanie OLS ešte pred vycestovaním na mobilitu.

Študenti, ktorí dosiahnu nižšiu úroveň ako B2 vrátane, budú mať možnosť absolvovať on-line jazykový kurz, ktorého absolvovanie je nepovinné, ale pomôže študentovi pripraviť sa na štúdium v zahraničí.

Cieľom testovania je zistiť, ako vplýva mobilita na jazykové schopnosti študenta a či sa jeho úroveň po semestrálnom pobyte zlepší. Údaje o jazykových schopnostiach študenta má iba vysielajúca inštitúcia a teda nemôžu ovplyvniť akceptovanie na hostiteľskej inštitúcii.

Výnimku v testovaní tvoria študenti, pre ktorých je jazyk štúdia materinským jazykom, a teda nie je potrebné testovať ich jazykové schopnosti.