Finančné krytie

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení / bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).


Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

 

 ZÁKLADNÉ GRANTY 

skupinakrajinyakademický rok 2021/2022
1

    Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, 

670 € / mesiac
2Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko670 € / mesiac
3Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko,Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Turecko, Srbsko620 € / mesiac

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu  určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu. Podmienky vyplatenia grantu študentovi sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi UK (zastúpenou Inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.  

Príklad pre akademický rok 2021/2022: študent ide na stáž do Litvy na 2 mesiace a 15 dní (to je 75 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do tretej skupiny, grant na mesiac je 620 Eur - 620 Eur/30dní * 75dní = 1 550 Eur.

Zelené cestovné je pridelené študentovi ktorý na cestu na mobilitu využije akýkoľvek dopravný prostriedkom okrem leteckej dopravy a cesty autom bez spolucestujúcich. Takúto cestu je potrebné doložiť platným cestovným lístkom (vlak, autobus...) alebo čestným prehlásením (spoločná cesta na jednom aute - car-pooling...). 

Čestné prehlásenie účastníka na stiahnutie 

GRANT PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

Výzva ŤZP a skupiny s nedostatkom príležitostí stáž 2021/2022

NULOVÝ GRANT

Nulový grant je možné poskytnúť študentovi, ktorý nepožaduje žiadnu finančnú podporu. V takomto prípade študent získava status Erasmus študenta a má rovnaké povinnosti ako študenti s prideleným grantom.