Pred pobytom

AKO SA UCHÁDZAŤ O STÁŽ

 • vytipovať si a osloviť potenciálnu zahraničnú prijímajúcu organizáciu, kde študent môže absolvovať stáž. Zoznam možných partnerov na absolvovanie stáže nájdete na stránke SAAIC. Zoznam je len odporučený, nie je záväzný. Inštitúciu pre absolvovanie stáže si študent vyberá podľa vlastného uváženia, vo vlastnom záujme si však musí overiť jej serióznosť.
 • splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte
 • Absolventi - v rámci nového programového obdobia Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do konzorcia WorkSpace Europe sa v prvom roku zapojilo sedem popredných štátnych a súkromných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, vrátane UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou  zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac informácii nájdete na stránke: www.workspaceeurope.sk

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU ORGANIZÁCIOU

click for English version (only international students)

Pod akceptáciou zahraničnou organizáciou sa rozumie získanie podpísaného a odsúhlaseného Learing Agreementu for Traineeship.

Študent si ďalej zabezpečuje svoj pobyt po organizačnej stránke (ubytovanie, víza - informácie: SAAIC, MZV SR, nakoľko bezvízový styk je v zásade len do 90 dní).

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním odovzdá študent na Referáte pre európske programy a Erasmus+ všetky nižšie uvedené dokumenty:

 • NOVINKA: kópiu komerčného poistenia, odporúčame: ERAPO, balík standard alebo premium alebo Groupama , ktorý zahŕňa všetky potrebné poistenia, na celú dĺžku mobility - (za poistenie preberá plnú zodpovednosť študent). Viac informácii TU.
  • poistenie liečebných nákladov
  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany
 • potvrdenie o zápise na akademický rok 2020/2021
 • potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)

Dokumenty je možné doručiť na OMV RUK poštou, alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne na Šafárikovom nám., resp. priamo na OMV RUK v úradných hodinách.

<output>Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študentaPo</output>

Po podpise OMV RUK zašle študentovi na adresu trvalého pobytu:

 • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
 • Confirmation o statuse Erasmus+ študenta
 • Erasmus+ chartu študenta
 • Všeobecné podmienky Erasmus+

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU