Pred pobytom

AKO SA UCHÁDZAŤ O STÁŽ

 • vytipovať si a osloviť potenciálnu zahraničnú prijímajúcu organizáciu, kde študent môže absolvovať stáž. Zoznam možných partnerov na absolvovanie stáže nájdete na stránke SAAIC. Zoznam je len odporučený, nie je záväzný. Inštitúciu pre absolvovanie stáže si študent vyberá podľa vlastného uváženia, vo vlastnom záujme si však musí overiť jej serióznosť.
 • užitočná platforma pri výbere stáže ERASMUSINTERN
 • splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte
 • Absolventi - v rámci nového programového obdobia Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do konzorcia WorkSpace Europe sa v prvom roku zapojilo sedem popredných štátnych a súkromných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, vrátane UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou  zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac informácii nájdete na stránke: www.workspaceeurope.sk

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU ORGANIZÁCIOU

click for English version (only international students)

Pod akceptáciou zahraničnou organizáciou sa rozumie získanie podpísaného a odsúhlaseného Learing Agreementu for Traineeship.

Študent si ďalej zabezpečuje svoj pobyt po organizačnej stránke (ubytovanie, víza - informácie: SAAIC, MZV SR, nakoľko bezvízový styk je v zásade len do 90 dní).

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním odovzdá študent na Oddelenie programu Erasmus+ všetky nižšie uvedené dokumenty:

 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory spolu so všeobecnými podmienkami (2x) - Študent je povinný vyplniť všetky polia tlačiva zmluvy! Do zmluvy sa okrem vlastnoručného podpisu nesmie nič vpisovať rukou! Pole "Bankový účet, na ktorý bude poukázaná finančná podpora" a pole "Držiteľ bankového účtu"  - v oboch prípadoch vypĺňate meno držiteľa účtu! 
 • Číslo účtu prosím vypĺňajte v tvare SK00 0000 0000 0000 0000 0000

 • Najnovšiu verziu programu Adobe Reader získate na oficiálnej stránke Adobe Reader.

  UPOZORNENIE: Nakoľko nie všetky internetové prehliadače umožňujú vypĺňanie formulárov, môže sa Vám po kliknutí na odkaz otvoriť v prehliadači chybové hlásenie. Preto kliknite na odkaz PRAVÝM tlačidlom myši, vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako..." a uložte formulár do počítača. Vypĺňajte ho až po otvorení v Adobe Readeri.
 • Confirmation je dokument potvrdzujúci študentovi, že má status Erasmus študenta počas stáže. Slúži na získanie víz a ďalšie účely v zahraničí. Výber vhodnej jazykovej mutácie je na študentovi: Confirmation (v angličtine)Bescheinigung (v nemčine),  Confirmation (vo francúzštine)
 • Learning Agreement for Traineeships 2021/2022 - 1x
  Dokument musí byť odsúhlasený zahraničnou organizáciou/podnikom a domácou fakultou.
 • Informačný list- stáž
 • kópiu Európskeho preukazu poistenca (EHIC)
 • NOVINKA: kópiu komerčného poistenia, odporúčame: ERAPO, balík standard alebo premium alebo Groupama , ktorý zahŕňa všetky potrebné poistenia, na celú dĺžku mobility - (za poistenie preberá plnú zodpovednosť študent). Viac informácii TU.
  • poistenie liečebných nákladov
  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany
 • potvrdenie o zápise na akademický rok 2021/2022
 • potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)

Dokumenty je možné doručiť na OPE poštou, alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne na Šafárikovom nám., resp. priamo na Oddelenie programu Erasmus+.

<output>Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študentaPo</output>

Po podpise OPE zašle študentovi na adresu trvalého pobytu:

 • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
 • Confirmation o statuse Erasmus+ študenta
 • Erasmus+ chartu študenta
 • Všeobecné podmienky Erasmus+

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU