Po návrate

ŠTUDENT PREDKLADÁ na OPE (do 30 dní od ukončenia pobytu):

  • 3. časť Learning Agreement  – časť vyplnená po mobilite:   Certifikát o absolvovaní stáže, Hodnotenie (vydáva fakulta).
  • Protokol o uznaní stáže – fakulta uznáva zahraničnú odbornú stáž v plnej miere v zmysle Vnútorného predpisu 3/2016 ako súčasť štúdia a je povinná zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu).
  • Správa – študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Mobility Tool. Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory) – avízo na vyplnenie správy, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom pre každého študenta osobitne. Študent je po návrate z mobility povinný túto správu vyplniť.
  • OLS - jazykový test pred a po mobilite - študent pred vycestovím a po návrate z mobility je povinný vyplniť online jazykový test, ktorý je študentovi zaslaný na email ktorý uviedol v zmluve. Študent je povinný tento test vyplniť pre úplne uznanie stáže.

 

Odporúčanie: Študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie stáže. Bližšie info nájdete na web stránkach EuropskaUnia, resp. na stránke SAAIC.