Šport

Pre organizácie venujúce sa výchove prostredníctvom športu sú otvorené všetky kľúčové akcie (KA) v oblasti mládeže na národnej úrovni. Na európskej úrovni sú pre oblasť športu určené akcie Partnerstvá spolupráce a  Neziskové európske športové podujatia. Projekty sa podávajú na centralizovanej úrovni do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru v Bruseli.

Akcie v oblasti športu podporia:

  • partnerstvá spolupráce;
  • neziskové európske športové podujatia;
  • posilnenie dôkazovej základne na tvorbu politík;
  • dialóg s relevantnými európskymi zainteresovanými aktérmi;

Program Erasmus+ sa v oblasti športu usiluje presadiť tieto konkrétne ciele:

  • riešiť cezhraničné hrozby v oblasti integrity športu, napríklad doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov a násilie, ako aj všetky druhy neznášanlivosti a diskriminácie;
  • propagovať a podporovať dobré riadenie v športe a duálnu kariéru športovcov;
  • podporovať dobrovoľnícke aktivity v športe spolu so sociálnym začlenením, rovnakými príležitosťami a informovanosťou o dôležitosti zdraviu prospešných pohybových aktivít, prostredníctvom vyššej účasti na športe pre všetkých a rovnakého prístupu k nemu.

Organizácie z oprávnených partnerských krajín sa môžu projektu zúčastniť len ako partneri (nie ako žiadatelia).

Viac informácii nájdete tu: http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/actions/sport