KA3__Podpora reformy politík

Aktivity na podporu reformy politík sa zameriavajú na dosiahnutie cieľov programov európskych politík, najmä stratégie Európa 2020, strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) a európskej stratégie pre mládež. Kľúčová akcia KA3 podporuje dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík v oblasti mládeže a aktivity zamerané na témy štruktúrovaného dialógu. Štruktúrovaný dialóg zahŕňa stretnutia mladých ľudí so zástupcami rozhodujúcich subjektov  v oblasti mládeže. V širšom kontexte  podporuje aktívne zapájanie sa mladých ľudí  do života spoločnosti - participáciu mladých ľudí.

Medzi ciele aktivity patria:

  • zlepšovať kvalitu, efektívnosť a rovnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy a politiky mládeže prostredníctvom otvorených metód koordinácie;
  • podporovať realizáciu všeobecných odporúčaní a odporúčaní pre jednotlivé krajiny vyplývajúcich z európskych semestrov;
  • podporovať nadnárodnú spoluprácu a vzájomné učenie sa medzi príslušnými orgánmi na najvyššej politickej úrovni s cieľom zlepšiť systémy, štruktúry a postupy;
  • rozvíjať vedomosti a analytické schopnosti na podporu politík založených na dôkazoch podľa strategického rámca pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020), európskej stratégie pre mládež a osobitných politických programov, napr. bolonského a kodanského procesu;
  • podporovať európske siete a zavádzanie nástrojov podporujúcich transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií získaných prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Účastníckou organizáciou akcie môže byť:

  • nezisková organizácia, občianske združenie, mimovládna organizácia;
  • európska mládežnícka mimovládna organizácia;
  • verejný orgán na miestnej alebo regionálnej úrovni, ktorý je zriadený v krajine zúčastňujúcej sa programu alebo v partnerskej krajine susediacej s EÚ.  Organizácie z oprávnených partnerských krajín sa môžu projektu zúčastniť len ako partneri (nie ako žiadatelia).

Viac informácii nájdete tu: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform_en