KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Táto akcia podporuje projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce v súlade s cieľmi programu Erasmus+ a európskymi prioritami. V rámci KA 2 je možné realizovať nasledujúce typy medzinárodných projektov:

- strategické partnerstvá medzi organizáciami zapojenými do vzdelávania a odbornej prípravy alebo subjektmi pôsobiacimi v iných sociálno-ekonomických podmienkach, ktorých cieľom je vypracovanie a vykonávanie spoločných iniciatív, budovanie kapacít a podpora partnerského učenia sa a medzinárodnej výmeny skúseností;

- znalostné aliancie medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a svetom práce;

- aliancie pre sektorové zručnosti medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce;

- projekty budovania kapacít prostredníctvom medzinárodných partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z EÚ a v partnerských krajinách;

Súčasťou KA2 sú aj podporné on-line platformy, ktoré umožňujú partnerské učenie sa, virtuálnu mobilitu a výmenu osvedčených postupov a otvárajú prístup účastníkom zo susedných krajín.

Všeobecné informácie nájdete v  programovej príručke: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Oprávnené inštitúcie z partnerských krajín sa môžu zúčastniť nasledujúcich iniciatív:

Znalostné Aliancie:

Cieľom znalostných aliancií je posilniť inovatívnu kapacitu Európy a podporiť inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní, v podnikaní a v širšom sociálno-ekonomickom prostredí. Zámerom znalostných aliancií je dosiahnuť jeden alebo viacero z týchto cieľov:

  • vytvoriť nové, inovatívne a multidisciplinárne prístupy k výučbe a vzdelávaniu;
  • podnietiť podnikateľstvo a podnikateľské zručnosti pedagogických zamestnancov vysokých škôl a zamestnancov podnikov;
  • uľahčiť výmenu, odovzdávanie a spoločnú tvorbu znalostí.

Hlavná pozornosť sa obracia na projekty, ktoré prispievajú k modernizácii európskych systémov vysokoškolského vzdelávania.

Podrobne informácie nájdete tu: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú projekty nadnárodnej spolupráce na základe mnohostranných partnerstiev najmä medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania programu a oprávnenými partnerskými krajinami financovanými prostredníctvom uvedených nástrojov. Môžu zahŕňať aj neakademických partnerov na posilnenie väzieb so spoločnosťou a s podnikmi, ako aj systémového vplyvu projektov. Prostredníctvom štruktúrovanej spolupráce, výmeny skúseností, osvedčených postupov a mobility jednotlivcov majú projekty zamerané na budovanie kapacít tieto ciele:

  • podporiť modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v oprávnených partnerských krajinách;
  • poskytnúť pomoc oprávneným partnerským krajinám pri riešení výziev, ktorým čelia ich inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania, vrátane kvality, relevantnosti, rovnosti prístupu, plánovania, poskytovania, riadenia, správy;
  • prispieť k spolupráci medzi EÚ a oprávnenými partnerskými krajinami (a medzi oprávnenými partnerskými krajinami);
  • podporiť dobrovoľné zbližovanie s vývojom EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, podporiť kontakty medzi ľuďmi, medzikultúrne povedomie a porozumenie.

Podrobné informácie nájdete na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_ehttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže:

Cieľom strategických partnerstiev je podporiť rozvoj, prenos a/alebo realizáciu inovatívnych postupov, ako aj realizáciu spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností na európskej úrovni.

V závislosti od cieľov a zloženia strategického partnerstva sa projekty môže deliť na dva typy: strategické partnerstvá podporujúce výmenu osvedčených postupov (nie sú podporené v oblasti VŠ vzdelávania) a strategické partnerstvá podporujúce inovácie.

Strategické partnerstvá podporujúce inovácie:

Od projektov sa očakáva, že budú rozvíjať inovatívne výstupy a/alebo sa budú zapájať do intenzívnych aktivít zameraných na šírenie a využívanie existujúcich a novo vzniknutých produktov alebo inovatívnych myšlienok. V snahe priamo reagovať na inovačný aspekt aktivity, majú žiadatelia možnosť požiadať o rozpočet určený pre intelektuálne výstupy a multiplikačné podujatia. Tieto typy projektov sú otvorené pre všetky oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Účastníkmi strategického partnerstva môžu byť organizácie z partnerských krajín (ako partneri, nie ako žiadatelia), len ak ich účasť predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v krajine zapojenej do programu musia mať platnú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách nemusia mať Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus, no musia sa zaviazať, že budú dodržiavať zásady tejto Charty.

Podrobne informácie nájdete tu: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-practices/strategic-partnerships_en

Informácie pre záujemcu/riešiteľa projektu.

Upozorňujeme záujemcov/riešiteľov projektov, že kľúčová akcia KA2 Strategické partnerstvá je decentralizovanou aktivitou,  koordinovanou na národnej úrovni Národnými agentúrami. Ostatné typy projektov sú centralizovanými aktivitami, ktoré koordinuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru so sídlom v Bruseli. Vo všetkých prípadoch riešiteľ/partner projektu je zodpovedný za prípravu, podanie a priebeh projektu.

Často kladené otázky: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=241&faq=41&shw=1

Technická príručka pri podaní prihlášky.

Oficiálna webová stránka EACEA pre projekty Erasmus+ KA102: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

Pri predkladaní projektu na podpis štatutárnemu zástupcovi  UK, prosíme dodržovať formu a záväzný postup, ktorý  je uvedený na: uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ucast-na-projektoch/ . Následne  OMV RUK musí byť informované o všetkých schválených projektoch, z dôvodu ich evidencie a ďalšieho štatistického spracovania.