KA107 - Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami

Spolupráca v rámci Erasmus+ KA107 zahŕňa mobility študentov a zamestnancov na výučbu/školenie s partnerskými inštitúciami mimo Európskej Únie.

Skupiny krajín pre spoluprácu v rámci Erasmus+ KA107 nájdete tu:

Upozorňujeme na to, že zahraničné inštitúcie, s ktorými máte záujem spolupracovať, musia mať pridelený PIC kód (ak ho nemajú, musia oň požiadať - https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/fp7/fp7-ict-2013-sme-dca/32991-obtaining_pic_and_ecas_en.pdf )

1.      Všeobecné informácie.

Všeobecné informácie o projekte KA107, inštrukcie a príručky  nájdete na uvedenej webovej stránke Národnej Agentúry: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=240&vyzva=0

2.      Informácie pre záujemcu/riešiteľa projektu.

Záujemca/riešiteľ projektu spolu z príslušnou fakultou/katedrou je zodpovedný za:

  • komunikáciu z partnerskou inštitúciou počas prípravy projektu;
  • odovzdanie všetkých potrebných podkladov na podanie prihlášky na OMV RUK do 15 januára;
  • uzatváranie interinštitucionálnej zmluvu v spolupráci s OMV RUK;
  • otvorenú, transparentnú a spravodlivú nomináciu a výber účastníkov schválených mobilít. Všetky požiadavky a priority týkajúce sa výberu musia byť jasne stanovené, zdokumentované a dostupné všetkým záujemcom o mobilitu;
  • úspešný priebeh projektu;
  • hodnotenie výsledkov projektu a spoluprácu z OMV RUK pri príprave záverečnej správy pre Národnú Agentúru.

Upozorňujeme na to, že prihlášku na projekt KA107 podáva OMV RUK za všetky fakulty, teda jednu prihlášku za celú univerzitu. Počet navrhnutých partnerských krajín je vo všeobecnosti neobmedzený, limity si stanovuje UK ad hoc (kvalita prihlášok, reálny objem mobilít v závislosti od personálneho zabezpečenia, pravdepodobnosť v závislosti na veľkosti finančných zdrojov, strategické ciele UK a pod.). Preto je nutné, aby najneskôr do 15. januára b. r. boli potrebné dokumenty (informácie o partnerskej inštitúcii a odpovede na 4 otázky, doručené na OMV RUK. Dokumenty počas prípravy ako aj ukončenia  projektu sa predkladajú na OMV zásadne prostredníctvom  fakultného koordinátora.

Užitočné informácie k príprave projektu nájde na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/2016-expert-guide-ka107_en.pdf

3.      Informácia pre účastníkov mobilít

Mobility zamestnancov a študentov v rámci Erasmus+ KA107 (partnerských krajín) sa realizujú za rovnakých  všeobecných pravidiel a postupov ako mobility v rámci krajín Programu.

Detailné informácie nájdete na:

Mobilita študentov: http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/

Mobilita zamestnancov:

Príslušné dokumenty (upozorňujeme, že môžu byť odlišné ako pri mobilite do krajín Programu)  na stiahnutie nájdete tu:

Pre študentov

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory

Pre zamestnancov – výučba/školenie

Outgoing mobility:

Grant Agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching and training between programme and partner countries

Informačný list

Mobility Agreement for Teaching

Mobility Agreement for Training

Incoming mobility:

Grant Agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching and training between programme and partner countries

Information Form

Mobility Agreement for Teaching

Mobility Agreement for Training

Prebiehajúce projekty Erasmus+ KA107 na UK

Partner Country Partner University Duration period
Ukraine TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV 2017/2018
Ukraine V. N. Karazin Kharkiv National University 2017/2018
Ukraine IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV 2017/2018
Ukraine NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-MOHYLA ACADEMY 2017/2018
Ukraine STATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER VASYL STEFANYK 2017/2018
Ukraine UZHGORODSKYI NACIONALNYI UNIVERSITET 2017/2018
Serbia UNIVERZITET U NOVOM SADU 2017/2018
Serbia UNIVERZITET U KRAGUJEVCU 2017/2018