KA1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Cieľom spoločných magisterských študijných programov Erasmus Mundus (EMJMD) je:

  • podporiť zlepšovanie kvality, zabezpečiť inovácie, excelentnosť a internacionalizáciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania;
  • zvyšovať kvalitu a príťažlivosť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a podporovať vonkajšiu činnosť EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom poskytovania plných štipendií najlepším študentom magisterského štúdia na celom svete;
  • zlepšiť úroveň kompetencií a zručností absolventov magisterského štúdia, najmä relevantnosť spoločných magisterských študijných programov pre trh práce, prostredníctvom väčšieho zapojenia zamestnávateľov.

Partnerom v projekte Erasmus Mundus Joint Master Degrees môžu byť:

  • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerskej krajine  s podmienkou, že oni udeľujú diplomy ktoré sú uznávané príslušnými  orgánmi v krajine, v ktorej sú zriadené;
  • všetky súkromné a verejné organizácie, ktoré aktívne prispievajú k príprave, realizácii a hodnoteniu EMJMD.

Všetci partneri musia podpísať mandát, v ktorom podpisujúci splnomocňuje koordinátora, aby počas realizácie projektu konal v jeho mene a ako jeho zástupca.

Všeobecné informácie o Erasmus Mundus Joint Master Degrees vrátané inštrukcií, príručiek, často kladených otázok, príkladov dobrej praxe atď. nájdete na webovej stránke Národnej Agentúry: https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=733

Národná štruktúra programu Erasmus Mundus na Slovensku je konzultačným a poradenským centrom pri príprave a realizácii projektov s účasťou SR a informačným centrom pre záujemcov o štipendiá Erasmus Mundus.

Kontaktnou osobou je Mgr. Katarína Šmálová.

Národná štruktúra programu Erasmus Mundus
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Svoradova 1
811 03 Bratislava
Tel.: + 421 2 209 222 61
E-mail: mundus@saaic.sk