Aktivity Jean Monnet

Cieľom akcií Jean Monnet je podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti štúdia o Európskej únii na celom svete. Tieto akcie sa zameriavajú aj na podporu dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík, najmä s cieľom posilnenia riadenia v rámci EÚ a celosvetovo. Štúdium o Európskej únii zahŕňa štúdium o Európe ako celku s osobitným dôrazom na európsky integračný proces z hľadiska jeho vnútorných aj vonkajších aspektov. Podporuje aktívne európske občianstvo a zaoberá sa aj úlohou EÚ v globalizovanom svete, zvyšovaním povedomia o Únii a podnecovaním budúceho zapájania sa do diania a do dialógu medzi ľuďmi vo svete.

Aktivity Jean Monnet podporujú tieto akcie:

  • moduly Jean Monnet (výučba a výskum);
  • katedry Jean Monnet (výučba a výskum);
  • centrá excelentnosti Jean Monnet (výučba a výskum);
  • podpora Jean Monnet pre združenia;
  • siete Jean Monnet (politická diskusia s akademickou sférou);
  • projekty Jean Monnet (politická diskusia s akademickou sférou).

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant? Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v ktorejkoľvek krajine sveta. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v krajinách zúčastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie. Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie. Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo.
Trvanie projektu Tri roky
Trvanie aktivity Modul Jean Monnet sa musí vyučovať minimálne 40 hodín za akademický rok (počas troch po sebe nasledujúcich rokov) v oblasti štúdia o Európskej únii v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania žiadajúcej o grant.
Kde podať žiadosť? Výkonnej agentúre pre kultúru, vzdelávanieaaudiovizuálny sektor so sídlom v Bruseli.
Kedy podať žiadosť? Žiadatelia musia predložiť žiadosťo grant do 23.februára do 12.00 hod. (poludnie bruselského času)

Pre všetky informácie ohľadom odovzdania prihlášky a priebehu aktivity Jean Monnet prejdite na nasledovný link: http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en

Stručná prezentácia od Národnej Agentúry - http://www.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/stefanikova__jean_monet_9218.pdf

Pri predkladaní projektu na podpis štatutárnemu zástupcovi  UK, prosíme dodržovať formu a záväzný postup, ktorý  je uvedený na: uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ucast-na-projektoch/ . Následne  OMV RUK musí byť informované o všetkých schválených projektoch, z dôvodu ich evidencie a ďalšieho štatistického spracovania.