Všeobecné podmienky

Mobilitu je možné absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od začiatku septembra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Predpokladom realizácie mobility Erasmus+ je úspešné absolvovanie výberového konania, vyhlasovaného na fakulte, na pokyn OPE, spravidla 1x ročne.

Odporúčané kritériá - pracovníci:

a. frekvencia zahraničných ciest

b. prínos pre pracovisko

c. jazykové schopnosti

d. typ aktivity (prednostne Staff Week, školenie...)

Dĺžka pobytu

Dĺžka mobility je stanovená  na max. 6 dní (Staff Week).

Finančné prostriedky

Oddelenie programu Erasmus+ vyplatí pracovníkovi na jeho účet pred cestou v jednej sume grant na individuálnu podporu spolu s grantom na cestu.

Grant na individuálnu podporu:

pokrýva náklady na ubytovanie, stravné ( v zmysle Zákova č. 283/2002 Z.. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), miestna doprava, iné nevyhnutné výdavky súvisiace s mobilitou.

Granty na individuálnu podporu na deň v EUR pre akademický rok 2018/2019 sa určujú podľa nasledovnej tabuľky:

skupina krajinygrant na deň
1

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

135 € / deň
2

Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko

120 € / deň
3

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko

105 € / deň

Grant na cestu:

pokrýva výdavky na cestu a určuje sa podľa nasledovnej tabuľky: 

VzdialenosťSuma v EUR
10 - 99 km20 € na účastníka
100 - 499 km180 € na účastníka
500 - 1 999 km275 € na účastníka
2 000 - 2 999 km360 € na účastníka
3 000 - 3 999 km530 € na účastníka
4 000 - 7 999 km820 € na účastníka
8 000 km a viac1500 € na účastníka

Oficiálny výpočet vzdialeností sa vypočítava na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

V prípade, že zamestnanec cestuje z iného miesta ako je miesto jeho vysielajúcej inštitúcie, vypočíta si vzdialenostné pásmo medzi miestom kde začína mobilitu a miestom, kde bude mobilita prebiehať.

Zamestnanec je povinný si zakúpiť v rámci zmluvy o verejnom obstarávaní letenku, príp. nadväzujúcu dopravu (vlak, autobus) cez CK Millennium Travel, s.r.o. Adresa: Bezručova 1, 811 09, Bratislava.

Čiastka poukázaná pracovníkovi na účet = (počet dní x individuálna podpora na deň podľa prijímajúcej krajiny) + čiastka na cestu.

Ide o podporné granty, ktoré nemusia pokrývať všetky výdavky spojené s mobilitou.

Pracovník je povinný dodržiavať zásady hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a využívať možné zľavy pri cestovnom a ubytovaní.

Upozorňujeme účastníkov mobilít, že ubytovanie v zahraničí prostredníctvom Airbnb nie je možné využívať.

OPE upozorňuje, že granty sa udeľujú len do vyčerpania finančných prostriedkov pridelených na príslušnú mobilitu v danom akademickom roku z Národnej agentúry.