Realizácia pobytu

PRED POBYTOM

O možnosti a termíne prihlásiť sa na mobilitu pracovníkov v rámci programu Erasmus+ informuje záujemcov OPE prostredníctvom fakultných koordinátorov a svojej web stránky. Spravidla sa počas akademického roka vypisuje jeden termín podávania prihlášok (v mesiacoch apríl – máj). Fakultný koordinátor je povinný zabezpečiť zverejnenie výzvy na fakulte spolu s kritériami a fakultnými podmienkami, ktoré sú rozhodujúce pre pridelenie mobility.

Prihláška

Dokumenty na odovzdanie:

 • Prihláška na STT
 • Akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie (forma nie je predpísaná)

Za doručenie kompletnej prihlášky na OPE v určenom termíne a v predpísanej forme zodpovedá fakultný koordinátor. Individuálne podané prihlášky bez súhlasu koordinátora nebudú akceptované.

Výberové konanie

Výberové konanie prebieha v súčinnosti inštitucionálneho koordinátora, fakultných koordinátorov a pracovnej skupiny Erasmus+ na spoločnom zasadaní. O jeho výsledku je povinný informovať fakultný koordinátor uchádzačov zo svojej fakulty.

Vybratí uchádzači

Zamestnanci, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú prostredníctvom fakultného koordinátora na OPE nasledovné dokumenty v primeranom časovom predstihu, najneskôr štyri týždne a najskôr desať týždňov pred vycestovaním (v prípade nedodržania tejto lehoty, nemôže OPE garantovať poskytnutie grantu pred vycestovaním):

 • Oficiálny program Staff Week-u
 • Zmluva o finančnej podpore (2x originál)20-21
  (na základe potvrdeného Informačného listu vyplní zamestnanec  Zmluvu o fin. podpore, dátumy potvrdené  RUK OMV E+ v IL musia byť totožné s dátumami uvedenými v Zmluve)

  UPOZORNENIE: Nakoľko nie všetky internetové prehliadače umožňujú vypĺňanie formulárov, môže sa Vám po kliknutí na odkaz otvoriť v prehliadači chybové hlásenie. Preto kliknite na odkaz PRAVÝM tlačidlom myši, vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako..." a uložte formulár do počítača. Vypĺňajte ho v Adobe Readeri.
 • Kópiu Európskeho zdravotného preukazu

následne na fakulte:

 • Súhlas vedenia fakulty
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu - vystavuje zodpovedný pracovník cez Informačný Systém SOFIA na základe Zmluvy o finančnej podpore (uviesť v CP poistenie)

O prerušení alebo zrušení pobytu pracovníka, prípadne o iných zmenách, je pracovník povinný požiadať (so zdôvodnením) ešte pred nástupom na mobilitu v písomnej podobe (faxom, mailom alebo poštou) na OPE .  

PO POBYTE

Pracovník je povinný do 10 dní po návrate z mobility:

 • odovzdať na fakulte všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu zpc
 • odovzdať na fakulte Certifikát o absolvovaní učiteľskej mobility od zahraničnej univerzity  s uvedeným termínom mobility (forma nie je určená)
 • vyplniť Správu z pobytu v Mobility Tool

V prípade, že pracovník nevyčerpal celú sumu grantu, má nárok na jeho celú výšku a takto mu bude jeho zpc aj vyúčtovaná ( t. j. bez preplatku).

V prípade, že náklady boli vyššie ako poskytnuté granty (posudzujú sa osobitne pre individuálnu podporu a na cestu), je fakulta povinná na základe vyúčtovania doplatok vyplatiť pracovníkovi cez pokladňu alebo prevodom na osobný bankový účet).

Fakulta je povinná:

 • preposlať každé vyúčtovanie na Oddelenie programu Erasmus+ do jedného mesiaca od ukončenia zpc,
 • v prípade doplatku, priložiť k vyúčtovaniu výdavkový pokladničný doklad/ výpis z bankového účtu a následne odoslať na OMV RUK Erasmus+.