Základné pravidlá

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

Podmienky mobility:

 • môže byť študent zo všetkých stupňov VŠ vzdelávania - Bc., Mgr., PhD.
 • každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania.
 • študent môže realizovať mobilitu až od druhého ročníka Bc. denného štúdia
 • status externého študenta na domovskej univerzite sa nemení
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné
 • mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • obsah a rozsah štúdia v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement)

 • domáca univerzita je povinná garantovať úplné uznanie absolvovaného štúdia (Vnútorný predpis č. 3/2016)
 • mobilita sa uskutočňuje na základe medziinštitucionálnej zmluvy medzi univerzitami
 • každý partner v mobilite (univerzita) musí byť držiteľom EUC.

EUC UK: 52135-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE