Trvanie pobytu

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 3 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Stratégia UK je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov.

Informácia pre všetkých študentov, ktorí pocestujú v akademickom roku 2020/2021:

Na základe prideleného grantu pre Univerzitu Komenského v Bratislave od Národnej agentúry zastrešujúcej program Erasmus+ pre celé Slovensko, budú granty pre akademický rok 2020/2021 vyplácané nasledovne:

 • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
 • finančne budú študenti podporení do plnej výšky mesačných grantov;
 • granty budú vyplácané v dvoch splátkach 90% pred pobytom, 10% po pobyte.

Príklad:  študent cestuje do Maďarska na obdobie zimného semestra od 01.10.2019 do 31.03.2020. Obdobie predstavuje 6 mesiacov, grant bude vo výške 2 820 € (6 x 470 €). Pred pobytom dostane sa svoj účet 90% z tejto sumu, t. j. 2 268 €. Po pobyte a vysporiadaní všetkých záväzkov voči UK mu bude zvyšok grantu doplatený, resp. upravený podľa reálnej dĺžky pobytu potvrdenej od zahraničnej univerzity.

Dvojsemestrálne pobyty sú schvaľované iba výnimočne, a to formou predĺženia.

PREDĹŽENIE POBYTU

Štúdium musí byť kontinuálne prepojené - t.j., že študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred pôv. stanoveným termínom ukončenia mobility. V prípade súhlasného stanoviska UK musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

 • Krátkodobé predĺženie (1 týždeň až 6 týždňov.): Týka sa študentov ZS aj LS, ak z objektívnych príčin (napr. termín skúšky a pod.) nemôžu v stanovenom termíne splniť všetky náležitosti vyplývajúce z LA. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu (forma nie je určená) v písomnej podobe s vlastnoručným podpisom
  • Súhlas domácej fakulty s predĺžením
  • Doklady potvrdzujúce dôvody, pre ktoré študent žiada predĺženie (ak také sú k dispozícií).
 • Predĺženie o 1 semester: Týka sa výlučne študentov, ktorí vycestovali na mobilitu v ZS. Základnou podmienkou takéhoto predĺženia pobytu je splnenie všetkých náležitostí, vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium a LA za uplynulý semester. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom
  • Súhlas na predĺženie štúdia od domácej fakulty
  • Súhlas na predĺženie štúdia od zahraničnej univerzity
  • nový Learning Agreement na LS s novými záväzkami

Žiadosti sa predkladajú do kancelárie OMV RUK Erasmus+ v písomnej podobe.

V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, dostane na podpis Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory s dohodnutými zmenami.

Študent je povinný pre vykonanie akejkoľvek zmeny v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory (napr. zmena termínu pobytu na zahraničnej univerzite) predložiť Žiadosť o zmenu zmluvy.