Jazyková príprava

Pre úspešné zvládnutie štúdia v zahraničí je podstatná jazyková pripravenosť. Je predovšetkým na študentovi, akým spôsobom požadované jazykové zručnosti získal.

UK preveruje jazykovú pripravenosť uchádzačov o štúdium v rámci programu Erasmus+ na výberovom konaní, realizovanom jednotlivými fakultami. Fakulty sú pri hodnotení jazykovej úrovne uchádzačov povinné rešpektovať znenie Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 319/2008 Z.z. a jej prílohy, ktorá uvádza hodnotu jednotlivých úrovní jazykovej prípravy.

Jazyková podpora v programe Erasmus+
online linguistic support

Študenti, ktorí budú v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2017/2018 študovať na hostiteľskej inštitúcii v jazykoch: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, portugalčina, poľština, čeština, švédčina, dánčina, bulharčina, fínština, chorváčtina, maďarčina, rumunčina alebo gréčtina sú povinní absolvovať on-line testovanie jazykových schopností pred a po ukončení mobility.

Pre študentov, ktorí vycestujú na mobilitu v zimnom semestri bude k 15.07. b.r., v letnom semestri k 01.12. b.r. zaslaný link na ich emailovú adresu s testom vo zvolenom jazyku štúdia, po ktorého absolvovaní im bude vyhodnotená jazyková úroveň od A1 po C2. Študenti sú povinní absolvovať testovanie ešte pred vycestovaním na mobilitu.

Študenti, ktorí dosiahnu nižšiu úroveň ako B2 vrátane, budú mať možnosť absolvovať on-line jazykový kurz, ktorého absolvovanie je nepovinné, ale pomôže študentovi pripraviť sa na štúdium v zahraničí.

Po ukončení pobytu, bez ohľadu nato, či študent absolvoval on-line jazykový kurz, príde študentovi na emailovú adresu opäť link na testovanie vo zvolenom jazyku, ktorý je študent povinný absolvovať.

Cieľom testovania je zistiť, ako vplýva mobilita na jazykové schopnosti študenta a či sa jeho úroveň po semestrálnom pobyte zlepší. Údaje o jazykových schopnostiach študenta má iba vysielajúca inštitúcia a teda nemôžu ovplyvniť akceptovanie na hostiteľskej inštitúcii.

Výnimku v testovaní tvoria študenti, pre ktorých je jazyk štúdia materinským jazykom, a teda nie je potrebné testovať ich jazykové schopnosti.

Ďalšou výnimkou sú študenti, ktorí už pred vycestovaním na mobilitu dosahujú jazykovú úroveň, ktorú požaduje hostiteľská inštitúcia, z jazyka v ktorom budú študovať. Títo študenti môžu písomne požiadať do 15.07. b.r., resp. 01.12. b.r. o testovanie a následný kurz v jazyku krajiny, do ktorej idú študovať, v prípade, že sa líši od jazyka štúdia, ak je úradným jazykom jeden z dvanástich ponúkaných jazykov (napr. študent, ktorý ide študovať do Nemecka, kurzy ponúkané v anglickom jazyku, môže požiadať o testovania v nemeckom jazyku).