Všeobecné podmienky

Kto sa može stať Erasmus+ študentom?

Z hľadiska geografického aj kvantitatívneho sú pre mobilitu určujúcim aspektom zmluvní zahraniční partneri. Fakulta môže realizovať mobilitu len v rámci medziinštitucionálnych zmlúv (IIA), ktoré jej pracoviská (katedry) uzavreli so zahraničnými univerzitami a ktoré sú evidované na OMV RUK. Každá zmluva vymedzuje o. i. typ mobility (Bc., Mgr., PhD.), jej objem (osobomesiace), ako aj študijné odbory.

Zoznam IIA

Trvanie pobytu

Finančné krytie

Jazyková príprava