Pred pobytom

AKO SA UCHÁDZAŤ O MOBILITU

 • preštudovať si všetky pravidlá programu Erasmus+ - prezentácia z Informačných seminárov o programe Erasmus+ na akademický rok 2020/2021
 • informovať sa o schválených medziinštitucionálnych dohodách, kritériách mobility  a o termínoch konkurzov na fakulte (Referát zahraničných stykov)
 • po úspešnom konkurze treba v spolupráci s fakultným koordinátorom vyplniť a zaslať na zahraničnú univerzitu dokumenty:
  • Student Application Form- viď webová stránka zahraničnej univerzity

  • Learning Agreement for studies

   - platí, že študent je povinný zapísať si predmety v hodnote minimálne 20 ECTS a z mobility musí priniesť minimálne 15 ECTS, aby neboli uplatňované sankcie zo strany UK.

   Pre študentov, ktorí nemajú filologicky zamerané štúdium platí, že v určenom počte minimálne 20 ECTS prinesených zo zahraničnej univerzity môžu byť kredity za cudzí jazyk a reálie za maximálne 5 ECTS.

   Ak nie je potrebné v rámci štúdia na domácej fakulte UK už získať žiadne ECTS kredity, nie je možné podporiť mobilitu z dôvodu porušenia pravidiel programu Erasmus+.

   Tiež nie je možné na zahraničnej univerzite študovať iba predmety, ktoré budu uznané len ako voliteľné.

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU

click for english version (only international students)

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného Learning Agreement for Studies. Študent sa ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty. 

  • Learning Agreement for studies (1x) – podpísaný a potvrdený všetkými stranami (študent, domáca fakulta, zahraničná univerzita)
  • kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), príp. aj komerčného poistenia. Odporúčame využiť niektorý z balíkov poistenia ERAPO alebo Groupama určených priamo pre pobyty Erasmus+.
  • Študentovi sa odporúča uzavrieť nasledovné druhy poistenia:
   • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
   • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
   • poistenie právnej ochrany
  • Akademický kalendár štúdia na zahraničnej univerzite (stačí prinscreen zo stránky zahraničnej univerzity)
  • Oznámenie o akceptácii (akceptačný list - vo forme dokumentu, mailu a pod.)
  • Potvrdenie o návšteve školy na akademický rok 2020/2021 (vydáva študijné oddelenie - ak vycestujete na mobilitu pred riadnym zápisom, je nutné, aby ste absolvovali predzápis na fakulte)
  • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri - nahrať ako jeden dokument v časti potvrdenie o návšteve školy)

  Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných a ďalších údajov v Mobility Online Vám bude na email zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný Zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy doručiť na Referát pre európske programy a Erasmus+.

  V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse študenta, pošle tento dokument na OMV (dostupné v troch jazykoch)

Podpísané zmluvy a confirmation je možné doručiť na OMV RUK poštou, alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne na Šafárikovom nám., resp. priamo na Referát pre európske programy a Erasmus+ v úradných hodinách.

Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študenta:

  • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
  • Confirmation o statuse Erasmus+ študenta
  • Erasmus+ chartu študenta
  • Všeobecné podmienky Erasmus+

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), poruší pravidlá programu a nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU