Kontrola kvality mobility - Sankcie

Akademický rok 2017/2018

Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 20 kreditov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2017/2018 budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu:

  • 0 – 4 kreditov 100%
  • 5 – 9 kreditov 75%
  • 10 – 14 kreditov 50%
  • 15 - 19 kreditov 25%

V individuálnych prípadoch nedodržania podmienok môže inštitucionálny koordinátor rozhodnúť o rozsahu uplatnenia sankcií, na základe posúdenia zdokumentovaných príčin. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v programe Erasmus+ v ak. roku 2017/2018.

Akademický rok 2018/2019

Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 15 kreditov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019 budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu:

  • 0 – 5 kreditov 100%
  • 6 – 10 kreditov 50%
  • 11 – 14 kreditov 25%

V individuálnych prípadoch nedodržania podmienok môže inštitucionálny koordinátor rozhodnúť o rozsahu uplatnenia sankcií, na základe posúdenia zdokumentovaných príčin. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v programe Erasmus+ v ak. roku 2018/2019.