Medziinštitucionálne zmluvy

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za UK v Bratislave musí byť podpísaná katedrovým/fakultným koordinátorom a následne inštitucionálnym koordinátorom.

Medziinštitucionálne zmluvy o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s fakultami univerzít nasledovných krajín:

  • Členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia) - 27
  • Krajiny EHP/ EZVO/ Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
  • Kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)

FORMULÁR

Formulár Inter Institutional Agreement je dokument, v ktorom sa plánuje mobilita študentov, doktorandov a mobilita učiteľov pre jednotlivé odbory. Pri vypĺňaní formuláru pod "Subject area code" a "Name" treba uvádzať kódy a názvy predmetov

UZATVÁRANIE A SCHVAĽOVANIE

TERMÍN

Termín podávania medziinštitucionálnych zmlúv je 31. január bežného roka. Ak má partnerská univerzita iný (skorší) termín , treba ho rešpektovať. Zmluvy predložené po uvedenom termíne nebudú pre nadchádzajúci akademický rok uznané.

Podrobnejšie informácie o medziinštitucionálnych dohodách a mobilitách poskytnú fakultní koordinátori. Informácie fakultným koordinátorom poskytuje OMV RUK.

Zoznam Erasmus + IIA

Zoznam Erasmus + IIA_excel