Učitelia (STA)

Učiteľská mobilita za účelom výučby / Staff mobility for teaching assignments (STA)

Vysielanie učiteľov do zahraničia

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu, nie doktorand).

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko učiteľa (fakulta) musí mať podpísanú platnú interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Všeobecné podmienky

Realizácia pobytu

Prijímanie učiteľov zo zahraničia

Kontaktná osoba (pedagóg zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí zahraničného Erasmus učiteľa informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus zahraničných návštevách priebežne informuje OMV RUK. Kontaktná osoba je povinná dať zahraničnému Erasmus učiteľovi vyplniť a podpísať Certifikát pre Erasmus+ učiteľa a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a doručí na OMV RUK.

Podrobnejšie informácie o Interinštitucionálnych zmluvách a mobilitách poskytnú fakultní koordinátori.

UBYTOVANIE

Fakulta vopred informuje zahraničného učiteľa o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí zahraničný učiteľ sám z grantu Erasmus, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.