Výška grantu

Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha zdaneniu. Maximálnu výšku grantu stanovuje Európska komisia, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku.

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu.

V akademickom roku 2022/2023 sa grant na UK vypláca v dvoch splátkach: 90 % pred pobytom a 10 % po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom. 

Príklad: Študent ide na štúdium do Litvy na 3 mesiace a 15 dní, spolu je to 105 dní (3x30 = 90 dní +15 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do tretej skupiny, grant na mesiac je 520 eur, 520 eur/30dní x 105dní = 1 820 eur (zaokrúhľuje sa na celé euro). Pred pobytom dostane študent 90 % z celkovej sumy, tj. 1 638 eur a po pobyte zvyšných 10 % 182 eur.

Základné granty
skupinakrajinyakademický rok - 2022/2023
1Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, tretie krajiny z regiónu 14570 €
2Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, tretie krajiny z regiónu 13570 €
3Bulharsko Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko 520 €

Sociálne štipendiá

V akademickom roku 2022/2023 budú mať študenti poberajúci sociálne štipendiá nárok na zvýšenie základného grantu o 250 € na mesiac. Dokladom na vyplatenie je kópia Rozhodnutia o poberaní sociálneho štipendia z aktuálneho akademického roka, ktorú stačí zaslať mailom.

Príplatky k základnému grantu

Green travel

Študenti majú nárok na jednorazový príplatok 50 Eur, ak využijú inú formu dopravy ako lietadlo. Ide o cestovanie vlakom, autobusom, alebo cestovanie autom zdieľané viacerými osobami.

V mobility online si študent pri dátume mobility vyberie, či využije ako spôsob dopravy green travel. Pred odchodom na mobilitu, študent zakrúžkuje v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory (článok 10), akým prostriedkom na mobilitu vycestuje. V prípade autobusu a vlaku musí študent po mobilite doložiť cestovný doklad z cesty tam aj späť.

Ostatné

Študent má nárok na navýšenie pre študentov s nedostatkom príležitostí na dlhodobú mobilitu v rámci štúdia 250 € mesačne. Viac informácii nájdete v sekcii "Výzva ŤZP a skupiny s nedostatkom príležitostí".