Výška grantu

Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha zdaneniu. Maximálnu výšku grantu stanovuje Európska komisia, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku.

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu.

V akademickom roku 2021/2022 sa grant na UK vypláca v dvoch splátkach: 90 % pred pobytom a 10 % po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom. 

Príklad: Študent ide na štúdium do Litvy na 3 mesiace a 15 dní, spolu je to 105 dní (3x30 = 90 dní +15 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do druhej skupiny, grant na mesiac je 470 eur, 470 eur/30dní x 105dní = 1 645 eur (zaokrúhľuje sa na celé euro). Pred pobytom dostane študent 90 % z celkovej sumy, tj. 1 481 eur a po pobyte zvyšných 10 % 164 eur.

Základné granty
skupinakrajinyakademický rok - 2021/2022
1Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko520 €
2Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko520 €
3Bulharsko Chorvátsko, česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko 470 €

Sociálne štipendiá

V akademickom roku 2020/2021 budú mať študenti poberajúci sociálne štipendiá nárok na zvýšenie základného grantu o 200 € na mesiac. Dokladom na vyplatenie je kópia Rozhodnutia o poberaní sociálneho štipendia z aktuálneho akademického roka, ktorú stačí zaslať mailom.

Príplatky k základnému grantu

Príplatok pre študentov s nedostatkom príležitostí (ŤZP, sociálne štipendium a pod.)

Príplatok za „zelené cestovanie“:

Študenti majú nárok na jednorazový príplatok 50 Eur, ak využijú inú formu dopravy ako lietadlo. Ide o cestovanie vlakom, autobusom, alebo cestovanie autom zdieľané viacerými osobami. Pred odchodom na mobilitu študent pošle e-mailom na OPE+  podpísané čestné vyhlásenie, ktorým prehlasuje, že na mobilitu bude cestovať zelenou dopravou, je potrebné typ dopravy špecifikovať (nepravdivé vyhlásenie predstavuje porušenie podmienok zmluvy a stratu nároku na grant). V prípade autobusu a vlaku musí študent po mobilite doložiť cestovný doklad.

Čestné prehlásenie účastníka na stiahnutie 

Ak študent OPE+ neinformuje vopred formou čestného vyhlásenia o zelenej doprave, nemá nárok na jej uplatnenie po ukončení mobility, ani ak by sa preukázal cestovným lístkom.