Kontrola kvality mobility - sankcie

Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 15 kreditov v rámci programu Erasmus+ budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu:

  •  0 – 5 kreditov 100%
  •  6 – 10 kreditov 50%
  • 11 – 14 kreditov 25%

V individuálnych prípadoch nedodržania podmienok môže inštitucionálny koordinátor rozhodnúť o rozsahu uplatnenia sankcií, na základe posúdenia zdokumentovaných príčin. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v programe Erasmus+.