Výška grantu

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení / bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).


Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

Základné granty
skupinakrajinyakademický rok  2022/2023

1

Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, (Tretie krajiny z regiónu 14 - Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo)720 €

2

Krajiny programu s strednými životnými nákladmi

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, (Tretie krajiny z regiónu 13 - Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica - Vatikánsky mestský štát)720 €

3

Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko670 €

Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12: jednotný grant vo výške 700 €/mesiac. 

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu  určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu. Podmienky vyplatenia grantu študentovi sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi UK (zastúpenou Inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.  

Príklad pre akademický rok 2022/2023: študent ide na stáž do Litvy na 2 mesiace a 15 dní (to je 75 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do tretej skupiny, grant na mesiac je 670 Eur - 670 Eur/30dní * 75dní = 1 675 Eur.

Príplatky k základnému grantu 2022/2023

Green travel

Študenti majú nárok na jednorazový príplatok 50 Eur, ak využijú inú formu dopravy ako lietadlo. Ide o cestovanie vlakom, autobusom, alebo cestovanie autom zdieľané viacerými osobami.

V mobility online si študent pri dátume mobility vyberie či využije ako spôsob dopravy green travel. Pred odchodom na mobilitu, študent zakrúžkuje v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory (článok 10), akým prostriedkom na mobilitu vycestuje. V prípade autobusu a vlaku musí študent po mobilite doložiť cestovný doklad z cesty tam aj späť.

Ostatné

Študent má nárok na navýšenie pre študentov s nedostatkom príležitostí na dlhodobú mobilitu v rámci stáže 250 € mesačne. Viac informácii nájdete v sekcii "Výzva ŤZP a skupiny s nedostatkom príležitostí".