Pred pobytom

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU ORGANIZÁCIOU

Pod akceptáciou zahraničnou organizáciou sa rozumie získanie podpísaného a odsúhlaseného Learing Agreementu for Traineeship.

Študent si ďalej zabezpečuje svoj pobyt po organizačnej stránke (ubytovanie, víza - informácie: SAAIC, MZV SR, nakoľko bezvízový styk je v zásade len do 90 dní).

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty.  

 1. Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
 2. Kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP) - platný v čase vycestovania a počas mobility 
 3. Kópiu komerčného poistenia - odporúčame Erapo,Groupama (musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility), v prípade predĺženia stáže je nutné si komerčné poistenie predĺžiť na nové obdobie mobility 

  o   poistenie liečebných nákladov

  o   poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)

  o   poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity

  o   poistenie právnej ochrany

 4. Potvrdenie o zápise na akademický rok 2022/2023
 5. Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)

Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných údajov a ďalších údajov v Mobility online Vám bude na univerzitný email zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný si zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy zaslať na Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, Oddelenie Erasmus+, na meno Tamara Žiak. 

V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse Erasmus študenta, stiahne si tlačivo "Erasmus student status confirmation" - dokument je možné si stiahnuť v systéme mobility online-SOP a je elektronicky podpísaný inštitucionálnym koordinátorom Erasmus+. 

Po podpise zmluvy inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus+ Vám zmluvu zašleme na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na mobilitu stáž. 

<output>Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študentaPo</output>

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU