Trvanie stáže

Všeobecne je platný rozsah stáže minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.). Stratégia UK je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov, preto je stanovená dĺžka stáže na UK pre akademický rok 2016/2017 na 3 - 4 mesiace. Dlhšie stáže sú kombinované s nulovým grantom, t.j. 4 mesiace - s grantom a ďalšie mesiace/dni - s nulovým grantom.

PREDĹŽENIE STÁŽE

Stáž musí byť kontinuálne prepojená - t.j., že študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred uplynutím lehoty pôvodne schválenej stáže a v prípade súhlasného stanoviska UK musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

Študent predkladá:

Žiadosti sa predkladajú na OMV RUK Erasmus+ v písomnej podobe.

V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, podpíše dodatok k zmluve bez poskytnutia finančnej podpory, t.j. s nulovým grantom. Finančnú podporu OMV RUK Erasmus+ rozdelí žiadateľom o predĺženie stáže len v prípade, ak disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami.