Finančné krytie

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení / bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).


Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

ZÁKLADNÉ GRANTY

skupinakrajinyakademický rok 2016/2017
1Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írskom Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo590 € / mesiac
2Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko520 € / mesiac
3Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Macedónsko, 450 € / mesiac

 

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu  určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu. Podmienky vyplatenia grantu študentovi sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi UK (zastúpenou Inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.  

Príklad pre akademický rok 2016/2017: študent ide na stáž do Belgicka na 2 mesiace a 15 dní (to je 75 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Belgicko patrí do druhej skupiny, grant na mesiac je 520 Eur. 520 Eur/30dní * 75dní =1300 Eur.

Granty pre akademický rok 2018/2019

skupina krajiny výška grantu výška grantu pre poberateľa sociálneho štipendia
1 Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo 620 € / mesiac 670 € / mesiac
2 Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko 570 € / mesiac 620 € / mesiac
3 Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko 520 € / mesiac 570 € / mesiac

GRANT PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

Študenti so špeciálnymi potrebami môžu získať okrem základného grantu aj dodatočný grant od NA. Prihlášky treba adresovať  na OMV RUK do 19. mája 2017. Následne OMV odošle sumárnu prihlášku za UK Národnej agentúre do 31. mája 2017, ktorá o navýšení grantu rozhodne. Pridelený dodatočný grant podlieha vyúčtovaniu – t.j. po skončení mobility musí študent vydokladovať celkovú výšku reálnych nákladov počas stáže.

Prihlášku a viac informácii nájdete v časti Mobilita osôb so špeciálnymi potrebami.

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

Študenti poberajúci sociálne štipendiá majú v akademickom roku 2016/2017 nárok na zvýšenie základného grantu o 50€ na mesiac, dokladom na vyplatenie je kópia Rozhodnutia o poberaní sociálneho štipendia z aktuálneho akademického roka.

NULOVÝ GRANT

Nulový grant je možné poskytnúť študentovi, ktorý nepožaduje žiadnu finančnú podporu. V takomto prípade študent získava status Erasmus študenta a má rovnaké povinnosti ako študenti s prideleným grantom.