Po návrate

ŠTUDENT PREDKLADÁ na OMV RUK (do 30 dní od ukončenia pobytu):

  • 3. časť Learning Agreement for Traineeships – časť vyplnená po mobilite:   Certifikát o absolvovaní stáže, Hodnotenie.
  • Protokol o uznaní stáže – fakulta uznáva zahraničnú odbornú stáž v plnej miere v zmysle Vnútorného predpisu 3/2016 ako súčasť štúdia a je povinná zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu).
  • Správa – študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Mobility Tool. Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory) – avízo na vyplnenie správy, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom pre každého študenta osobitne.

 

Odporúčanie: Študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie stáže. Bližšie info nájdete na web stránkach EuropskaUnia, resp. na stránke SAAIC.