Trvanie pobytu

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 3 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Stratégia UK je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov.

Informácia pre všetkých študentov, ktorí pocestujú v akademickom roku 2017/2018:

Na základe prideleného grantu pre Univerzitu Komenského v Bratislave od Národnej agentúry zastrešujúcej program Erasmus+ pre celé Slovensko, budú granty pre akademický rok 2017/2018 vyplácané nasledovne:

 • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
 • finančne budú študenti podporení do maximálnej výšky 5,5 mesačných grantov;
 • granty budú vyplácané v dvoch splátkach 90% pred pobytom, 10% po pobyte.

Príklad:  študent cestuje do Nemecka na obdobie zimného semestra od 01.10.2017 do 31.03.2018. Obdobie predstavuje 6 mesiacov, ale grant bude vo výške 2 310 € (5,5 x 420 €), zvyšné dni sa budú považovať za obdobie s nulovým grantom. Pred pobytom dostane sa svoj účet 90% z tejto sumu, t. j. 2 079 €. Po pobyte a vysporiadaní všetkých záväzkov voči UK mu bude zvyšok grantu doplatený, resp. upravený podľa reálnej dĺžky pobytu potvrdenej od zahraničnej univerzity.

Informácia pre všetkých študentov, ktorí pocestujú v akademickom roku 2016/2017:

Z dôvodu pridelenia nižšieho grantu pre Univerzitu Komenského v Bratislave od Národnej agentúry zastrešujúcej program Erasmus+ pre celé Slovensko, prijala Koordinačná rada UK nasledovné rozhodnutia:

 • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
 • finančne budú študenti podporení iba vo výške maximálne 4,5 mesačných grantov.

Študenti, ktorí sa rozhodnú na základe tejto informácie nevycestovať na mobilitu, sú povinní ihneď oznámiť túto skutočnosť svojim fakultným koordinátorom.

Príklad:  študent cestuje do Nemecka na obdobie zimného semestra od 01.10.2016 do 31.03.2017. Obdobie predstavuje 6 mesiacov, ale grant bude vo výške 1 890€ (4,5 x 420€), zvyšné mesiace sa budú považovať za obdobie s nulovým grantom.

Dvojsemestrálne pobyty sú schvaľované iba výnimočne, a to formou predĺženia.

PREDĹŽENIE POBYTU

Štúdium musí byť kontinuálne prepojené - t.j., že študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred pôv. stanoveným termínom ukončenia mobility. V prípade súhlasného stanoviska UK musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

 • Krátkodobé predĺženie (1 týždeň až 6 týždňov.): Týka sa študentov ZS aj LS, ak z objektívnych príčin (napr. termín skúšky a pod.) nemôžu v stanovenom termíne splniť všetky náležitosti vyplývajúce z LA. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu (forma nie je určená) v písomnej podobe s vlastnoručným podpisom
  • Doklady potvrdzujúce dôvody, pre ktoré študent žiada predĺženie (ak také sú k dispozícií).
 • Predĺženie o 1 semester: Týka sa výlučne študentov, ktorí vycestovali na mobilitu v ZS. Základnou podmienkou takéhoto predĺženia pobytu je splnenie všetkých náležitostí, vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium a LA za uplynulý semester. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom
  • Súhlas na predĺženie štúdia od domácej fakulty
  • Súhlas na predĺženie štúdia od zahraničnej univerzity
  • nový Learning Agreement na LS s novými záväzkami

Žiadosti sa predkladajú do kancelárie OMV RUK Erasmus+ v písomnej podobe.

V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, dostane na podpis Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory s dohodnutými zmenami.

Študent je povinný pre vykonanie akejkoľvek zmeny v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory (napr. zmena termínu pobytu na zahraničnej univerzite) predložiť Žiadosť o zmenu zmluvy.