Finančné krytie

Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to však len podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu.

V akademickom roku 2018/2019 sa grant na UK vypláca v dvoch splátkach: 90% pred pobytom a 10% po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom. 

Príklad pre akademický rok 2018/2019: Študent ide na štúdium do Litvy na 3 mesiace a 15 dní, spolu je to 105 dní (3x30 =90 dní +15 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do druhej skupiny, grant na mesiac je 420 Eur, 420eur/30dní x 105dní =1 470,- Eur (zaokrúhľuje sa na celé eur). Pred pobytom dostane študent 90% z celkovej sumy, tj. 1 323 Eur a po pobyte zvyšných 10% 147 Eur.

ZÁKLADNÉ GRANTY

skupina krajiny akademický rok 2018/2019
1 Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo 520 € / mesiac
2 Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko 470 € / mesiac
3 Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko 420 € / mesiac

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

V akademickom roku 2018/2019 budú mať študenti poberajúci sociálne štipendiá nárok na zvýšenie základného grantu o 150€ na mesiac. Dokladom na vyplatenie je kópia Rozhodnutia o poberaní sociálneho štipendia z aktuálneho akademického roka, ktorú stačí zaslať mailom.

GRANT PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

Študenti so špeciálnymi potrebami môžu získať okrem základného grantu aj dodatočný  grant od Národnej agentúry. Prihlášky je potrebné zaslať na OMV RUK do mája 2018. Následne OMV odošle sumárnu prihlášku za UK Národnej agentúre do 31. mája 2018, ktorá o navýšení grantu rozhodne. Pridelený dodatočný grant  podlieha vyúčtovaniu – t.j. po skončení mobility musí študent vydokladovať celkovú výšku reálnych nákladov počas študijného pobytu.  

Prihlášku a viac informácii nájdete v časti Mobilita osôb so špeciálnymi potrebami.

NULOVÝ GRANT

Nulový grant je možné poskytnúť študentovi, ktorý nepožaduje žiadnu finančnú podporu. V takomto prípade študent získava status Erasmus+ študenta a má rovnaké študijné povinnosti ako študenti s prideleným grantom.