Pred pobytom

AKO SA UCHÁDZAŤ O MOBILITU

 • preštudovať si všetky pravidlá programu Erasmus+ - prezentácia z Informačných seminárov o programe Erasmus+ na akademický rok 2018/2019
 • informovať sa o schválených medziinštitucionálnych dohodách, kritériách mobility  a o termínoch konkurzov na fakulte (Referát zahraničných stykov)
 • po úspešnom konkurze treba v spolupráci s fakultným koordinátorom vyplniť a zaslať na zahraničnú univerzitu dokumenty:
  • Student Application Form- viď webová stránka zahraničnej univerzity

  • Learning Agreement for Studies- I. časť pre akademický rok 2017/2018 (Zmluva o štúdiu)
   Bc, Mgr, PhD - pre akademický rok 2017/2018 zapísané predmety v hodnote minimálne 25 ECTS kreditov, odporúčame 30 ECTS kreditov za 1 semester, ak študent získa počas mobility v akademickom roku 2017/2018 menej ako 20 ECTS kreditov, uplatňujú sa v rámci UK sankcie.

   Learning agreement for Studies na akademický rok 2018/2019 - platí, že študent je povinný zapísať si predmety v hodnote minimálne 20 ECTS a z mobility musí priniesť minimálne 15 ECTS, aby neboli uplatňované sankcie zo strany UK.

   Pre študentov, ktorí nemajú filologicky zamerané štúdium platí, že v určenom počte minimálne 20 ECTS prinesených zo zahraničnej univerzity môžu byť kredity za cudzí jazyk a reálie za maximálne 5 ECTS.

   Ak nie je potrebné v rámci štúdia na domácej fakulte UK už získať žiadne ECTS kredity, nie je možné podporiť mobilitu z dôvodu porušenia pravidiel programu Erasmus+.

   Tiež nie je možné na zahraničnej univerzite študovať iba predmety, ktoré budu uznané len ako voliteľné.

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU

click for english version (only international students)

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného Learning Agreement for Studies. Študent sa ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním odovzdá študent na OMV RUK všetky nižšie uvedené dokumenty. 

  • Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory (2x) - Študent je povinný vyplniť všetky interaktívne polia tlačiva zmluvy! Do zmluvy sa okrem vlastnoručného podpisu nesmie nič vpisovať rukou.

   Najnovšiu verziu programu Adobe Reader získate na oficiálnej stránke Adobe Reader (v novom okne).

   UPOZORNENIE: Nakoľko nie všetky internetové prehliadače umožňujú vypĺňanie formulárov, môže sa Vám po kliknutí na odkaz otvoriť v prehliadači chybové hlásenie. Preto kliknite na odkaz PRAVÝM tlačidlom myši, vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako..." a uložte formulár do počítača. Vypĺňajte ho až po otvorení v Adobe Readeri.

  • Všeobecné podmienky Erasmus+ (2x)
  • Confirmation je dokument potvrdzujúci študentovi, že má status Erasmus+ študenta počas mobility. Slúži na získanie víz a ďalšie účely v zahraničí. Výber vhodnej jazykovej mutácie je na študentovi: Confirmation (v angličtine), Bescheinigung (v nemčine), Confirmation (vo francúzštine)
  • Learning Agreement for Studies (1x) – podpísaný a potvrdený všetkými stranami (študent, domáca fakulta, zahraničná univerzita)
  • Informačný list k mobilite Erasmus+ štúdium na 2017/2018
  • kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP), príp. aj komerčného poistenia. Odporúčame využiť niektorý z balíkov poistenia ERAPO určeného priamo pre pobyty Erasmus+. Študentovi sa odporúča uzavrieť nasledovné druhy poistenia:
   • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
   • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
   • poistenie právnej ochrany
  • Akademický kalendár štúdia na zahraničnej univerzite a Oznámenie o akceptácii (akceptačný list - vo forme dokumentu, mailu a pod.)
  • Potvrdenie o zápise na štúdium na akademický rok 2017/2018 (vydáva študijné oddelenie - ak vycestujete na mobilitu pred riadnym zápisom, je nutné, aby ste absolvovali predzápis na fakulte)
  • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)

Dokumenty je možné doručiť na OMV RUK poštou, alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne na Šafárikovom nám., resp. priamo na OMV RUK v úradných hodinách.

Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študenta:

  • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
  • Confirmation o statuse Erasmus+ študenta
  • Erasmus+ chartu študenta
  • Všeobecné podmienky Erasmus+

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), poruší pravidlá programu a nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU